Accessibility links

Breaking News

ایالات متحده مقام‌ها و شرکت‌های شورای اجرایی حزب‌الله را تحریم کرد


یکی از موثرترین راه‌ها برای كاهش فعالیت های تروریستی، سرکوب شبکه‌های حمایت کنندۀ مالی آنان است.

در اواخر ماه سپتمبر، وزارت مالیه ایالات متحده، دو نهاد لبنانی، شرکت مشورتی آرچ و شرکت ساختمانی معمار را به خاطر اینکه از سوی حزب الله مالکیت، کنترول و هدایت می‌شود، تحریم کرد. حزب الله یک سازمان تروریستی خارجی است که در فهرست ویژۀ سازمان های تروریستی جهانی شامل است. وزارت مالیۀ امریکا همچنین سلطان خلیفه اسعد را که با این دو شرکت تعامل دارد، به عنوان یکی از مقامات حزب الله تحریم کرد. این تحریم ها بر اساس تعدیل فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ اعمال شده است.

آرچ و معمار دو شرکت از چندین شرکت تحت ادارۀ شورای اجرایی حزب الله استند که سلطان خلیفه اسعد نیز عضو آن است. در واقع، از همان ابتدا آرچ و معمار با حزب الله در ارتباط بودند. سلطان خلیفه اسعد آشکارا به حیث بنیانگذار معمار ذکر شده است و شماری از افراد که در اسناد ثبت این شرکت شامل‌اند نیز روابط علنی با حزب الله داشته اند.

پیش از این، (شرکت) مشورتی آرچ بخشی از شرکت جهاد البینا، شرکت اصلی ساختمانی حزب الله بود که آنهم از سوی ایالات متحده تحریم شده بود. امروز آرچ از نظر اسمی مستقل است، اما به حیث منبع مهم تأمین مالی جهاد البینا باقی مانده و به نام فردی راجستر است که در انتخابات شاروالی سال ۲۰۰۴ نامزد مورد حمایت حزب‌الله بود.

در بیرون، آرچ و معمار ظاهر خصوصی دارند و حزب الله با بهره برداری از ظاهر فریبندۀ این دو نهاد برای پنهان کردن انتقال پول به حساب های خود، غنی سازی خزانۀ حزب الله و حساب‌های بانکی مقامات فاسد استفاده می‌کند.

به طور مثال، حزب الله با یوسف فینیانوس، وزیر پیشین لبنان همدست شده تا اطمینان حاصل کند که آرچ و معمار قراردادهای میلیون دالری را از حکومت لبنان به دست آورند و این شرکت‌ها بخشی از این وجوه را به شورای اجرایی حزب‌الله ارسال کردند. برای این و فعالیت های دیگر به نمایندگی از حزب الله، یوسف فینیانوس در اوایل سپتمبر از سوی وزارت مالیه ایالات متحده تحریم شد.

ستیفن منوچن، وزیر مالیۀ امریکا گفت: "از طریق سو استفاده حزب‌الله از اقتصاد لبنان و تقلب مقامات فاسد لبنانی، به شرکت‌های مرتبط با سازمان‌های تروریستی قراردادهای دولتی داده می‌شود. "

آقای منوچن افزود: "ایالات متحده همچنان متعهد به هدف قرار دادن حزب‌الله و حامیان آن است زیرا آنها از منابع لبنان برای غنی ساختن رهبران خود سو استفاده می‌کنند در حالی که مردم لبنان از خدمات ناکافی رنج می برند."

XS
SM
MD
LG