Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka laseli UNALIENABLE RIGHTS AND WHY THEY MATTER


mike pompeo
mike pompeo

Bambara

UNALIENABLE RIGHTS AND WHY THEY MATTER

Editorial Ameriki Fanga Ka laseli

PETER Berkowitz, ni Ameriki jamana ka kɛnɛma kow sariaw kow ŋana bow baka dow kow "Ameriki jamana ka yɛrɛma honronŋa laseli sɛbɛ fura la, Ameriki jamana tu tikɛ bakaw ye hakɛw gɛlin dow kofɔ ina fo " ŋanamaya, hɔronya, ani hɛrɛ ŋini li". Ni hakɛw nunu dama ka'a kan bɛ la, an bɛ ode wele bi ko adamadeya hakɛw

BERKOWITZ kow ni hakɛw tɛ ameriki jamana denw mankara so dron, ali jamana kokan taka bolo do.

" An ye wilika jɔ kɛ san 1948 ka u san kɔrɔta wakati munan dunia jamanaw ka keleya tonba tun bi fɛ ka adama deya hakɛw mankara li saria sunba gafe taa. Jamana ŋɛma sɔrɔ la bere bere ton ba fila la, munu ye adama deya hakɛw kɛlɛ kɛ. Wa Ameriki jamana sigikan kuloman do ye dambe boŋanli adama deya yoro bɛla"

BERKOWITZ ko ni ye " a san kele ye, MIKE POMPEO, Ameriki jamana ka kɛnɛma kow ŋanabow minisiri ye adama deya hakɛ mun ka bara ye jo sariaw mankarali ye, cikan kan gɛlin kalifa u la:

"Ameriki ka ciden POMPEO , ko kulu ka sɛkɛ sɛkɛ li kɛ ka AMERIKI ka adama deya hakɛ batoli sɛbɛ fura sinsin ameriki jamana ka kɛnɛma saria baraw u la, ameriki jamana tutikɛ sɛbɛ fura la, ameriki jamana ka yɛrɛma hɔronyali sɛbɛ fura ani jamana ka saria sunba, ani saria sunba ka tabiya kɔrow man, ani kow ka u dɛmɛ ka famuyali sɔrɔ ameriki jamana ka adama hakɛw tɔpɔtɔli la, ka a sanga dunia ka adama ya hakɛw lafasali saria gafe sunba la, ni , uye o bɔlonon bila ala san 1948"

Nafa bɛ Hakɛ gɛlin nunu la, ameriki jamana ni jamana wɛrɛ cɛ la, BERKOWITZ ka laseli la .

" An ya ye misali la, ameriki kɛnɛma ŋanabɔ baka ka kuma la, POMPEO kelen ka uighurs silamɛw ka kasola doli kon chine jamana fɛ kasow gɛlin kononla.

An ye ni ŋonkonan fana ye san 1980, wakati munan ni RONALD REAGAN wili la ka russie jamana ka fanga sinama ton ka hakɛ lafasa, ni u tun ye u minɛ ka u dow gulags kaso la. An ye ni ŋonkonan fana ye, wakati munan ameriki fanga wili ka i kɔkɔ daa iran jamana ni a tunbɛ dansiki a yɛrɛ ka jamana denw ka hakɛ la.

Alini " adama hakɛw tɛ an ka kɛnɛma saria kow bɛye, BERKOWITZ ka kumala, a jɔ yɔrɔ fanga ka bo a la"

XS
SM
MD
LG