Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka Laseli CELEBRATING THE IMPORTANCE OF PRESS FREEDOM


BAMBARA EDITORIAL AMERIKI FANGA KA LASELI CELEBRATING THE IMPORTANCE OF PRESS FREEDOM

AMERIKI JAMANA FARA LA DUNIA KAN, KA KUNANFONIN KANABILALI ŊANAMAYA. " KUNANFONIN NI DONIYA YE MINANW GUƐLEW YE, ANI KUNANFONIN LABILALALEN YE JOSEN GUƐLEN YE MUN BƐ FASO JAMANW KALAN A MAKO BƐ KUNANFONIN MUNAN" AMERIKI JAMANA KA KƐNƐMA ŊANABO MINISIRI, ANTONY BLINKEN KOTE KUNANFONIN KANABILALI ŊANAMAYALI SELI DOW.

O DE KAMA AMERIKI JAMANA YE KUNANFONIN KANANBILALI BƆLƆLƆW KAN ANI BƆLƆLƆ KOKAN , ANI KUNANFONIN DILAW KA LAKANA, LAFASA DUNIYA FAN BƐ .

DA'A SAKO FƆLI YE BƐJƐ SIGUIDA SOW KULUMA YE. DUNIYA KA ADAMADEYA JO SARIA LASELI SƐBƐN FURA KONONLA, DA'A SAKO FƆLI YE YAMARIYA DI'I LI YE ADAMADEW BƐ MA " KA KUNANFONIN NI HAKILILA ŊINI, KA SƆRƆ, KA LASE KUNANFONIN TƐMƐ SIRA FƐ KASƆRƆ JAMANA DAN KO MA JATE MINƐ A LA"

"GAN DANKARILI LEN BƐ KUNANFONIN DILAW KA O HAKƐ LA BI" AMERIKI KƐNƐMA ŊANABƆ CIDEN, BLINKEN KA KUMA LA.

NI KƐRA AMERIKI JAMANA YE JA'ABI MUNDI MANKAN JAMANAN KUNANFONIN DILA JAMAL KHASHOGGI, " KHASHOGI BAN" NI, A NIN KƐNEN KARABA BƆRA A LA, KA FU SIRI BAKABAKA WALEYALI KUNANFONIN SIRA KAN.

KULU MUN SIGUILEN BƐ KUNANFONIN DILAW KA HAKƐ MANKARALI KAMAN, KO KUNANFONIN DILAW MUNU BILA KASOLA U KA BARA KƆSƆ SAN 2020, CAYARA KA TƐMƐ TƆW BƐKAN KABINI JƐKULU YE AKA JATE BARA DAMINƐ, CHINE , TURKEY ANI EGYPTI JAMANAW KA KUNANFONIN DILAW KASO DONIN CAYARA KA TƐMƐ A BƐKAN SALO.

RUSSIE JAMANA, FANGA ŊƐMƆKƆ BƐ KƐRƐKƐ SIGUILA ALIBI KANABILA KUNANFONIN DILAW KUNAN, INAFO RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY.

COVID BANAN NANAN KƐ DALUYA YE NIN JAGUYA FANGA BOLO KA DANKARI KANANBILA KUNANFONIN DI SƐBƐN NAN.

AMERIKI KƐNƐMAN ŊANABO MINISIRI BLINKEN " YE WELE WELE DA FANGAW BƐ MA KO KA KUNANFONIN DILAW LAKANA ANI KA U TANGA YASA U KASEKA UKA BARA KƐ KASORO U MA SIRA BALAHU, POROPOROLI ŊIN, WALIMA BINKALI DATUKULI ŊIN. AMERIKI JAMANA BƐ A ŊINI FANGAW BƐ FƐ KO U KA SƐKƐ SƐKƐLI KƐ YASA MUNU NƆDO NON KAMINƐ NIN WALEYA JUGULA.

BI BƆLƆLƆ DUNIYA KONONLALA, KUNANFONIN KANANBILALI ANI KUNANFONIN LABILALI TISEKA KƐ FƆ BƆLƆLƆ FANA KA LABILA. AMERIKI KA CIDEN BLINKEN KO AMERIKI JAMANA " JƆRƆLEN BƐ FANGANW MUNU WILILEN KA JƆ YASA KA FASO JAMAKULU KUMANIYA KA BƆ KUNANFONIN ANI DONIYA MAN, ANI BƆLƆLƆ SƆRƆLI GUƐLƐYALI U MAN. FANGAW MANKA KA A DATUKU, KA LASUMAYA, KA NALI CERE CERE WALIMA KA ŊINAN WOLOMALI KƐ A KONONLA KOW LA, NI WALEYAW NUNU BƐ DANSIGUI ANI A BƐ SARIA KƆKAN, ADAMADEW KA JAMA LAJƐRƐ HAKƐ SƆSƆ, ANI TON DAYƐLI ANI DA'A SAKO FƆLI HAKƐW, ANI ABƐ U BALI KA CAKƐDA ŊANAMA SƆRƆ, ANI A BƐ DANKARI JAMANA SƆRƆ SIRAW LA".

AMERIKI JAMANA CƐSƐRI LEN KA BARA KƐ BADEYA KONON NI KUNANFONIN DILAW TERIW YE, KƐ ‘ YƐRƐYEW BARA KƐLAW, BAŊUMAN KƐ TONW, ANI FANGAW KA KUNANFONIN SƆRƆLI NƆKƆYA, KA DA'A SAKO FƆLI NƆKƆYA ANI KUNANFONIN DILAW MUNU BƐ BAKABAKA, HAKILI TƆRƆLI BARAW, MINƐLI ANI BALAHU U KA BARA LAWALEYALI HUGU KONONLALA.

XS
SM
MD
LG