Accessibility links

Breaking News

Bambara Editoral Ameriki Fanga Ka laseliw


Trump UNGA White House
Trump UNGA White House

N'SEN FAKA BANAN YE BANAN JUGU BAYE MUN BƐ SƆRƆ POLIO BANAN KISƐ FƐ. NI A DONAN FASA JURU BA'A FƐ, A BISEKA A FAKA WAKATI DAMA DƆ KONON LA. A BISEKA KA MƆKƆ SUGUYA BƐ SƆRƆ CHI' KO TALA, GAN A KA JUGU KOSƐBƐ DEMISENIW SAN DURU DE MAN KOSƐBƐ. N'SEN FAKA BANAN BISEKA KUN BƐ NI BOLO CILI YE, GAN A TƐ KƐNƐYA TUKUNI NI AYI MINƐ KABAN.

SAN 1988, DUNIA KA KƐNƐYA JƐKULU BA'A YE LAYIDU TA'A KO A BINAN A BANAN CHI TUNU KA BO JIN KƆNON, BANAN MUN NIN A BƐ DEMISENIW 350000 N'SEN FAKA JAMANAW 125 LA.

USAID NI OYE AMERIKI JAMANA KA FOROBA DƐMƐ KULU YE, KA DƐMƐ YE A TO, BANAN SERA KA KƐLƐ AMERIKIW JAMANAW N'GUN KAN SAN 1994, PASIFIKI KILEN BI YANFA N'GUN KAN SAN 2000, FARAJƐ LA N'GUN KAN SAN 2002, ASIE WORODUGU NI KONRON N'GUN KAN SAN 2014, ANI ŊINAN FARAFINA N'GUN KAN .

UTI KALO CAMANCƐ LA, A DAŊANIYALA KO N'SEN FAKA BAKA KƐLƐ LA KABAN FARAFINA N'GUN KAN, SAN KELEN KASƆRƆ BANAN MAYE MƆKƆ SI LA.

NIGERIA JAMANA KƐRA JAMANA LABAN MUN SERA KA DAŊANIYALI LAHALAW DAFA'A, KAFARA JAMANAW 46 KAN FARAFINA N'GUN KAN MUN SEWARA FOROBA KƐNƐYA KA NI KUNA WƆLOLA.

BI N'SEN FAKA BANAN DƆKƆYARA KA SE FO KƐMƐDOYA 99.9 MAN, N'SEN FAKA BANAN BƐ YELA DONRON AFGANISTAN ANI PAKISTAN NI BƐ CINNIN KƐLA YE ALIBI.

N'SEN FAKA BANAN CHI TUNUNILA JAMANA CAMAN LA KO MA NƆKƆ. KƐLƐ BAN BA'ALI, KUNANFONIN JINGINLEN, MƆKƆW MUNU YE U SIGUI YƆRƆ BILA , SIGUIDAW YƆRƆ JAŊANLI ANI GƐLƐYAW WƐRƐW YE N'SEN FAKA BANAN CHI TUNUNI KOLO GƐLƐYA JAMANAW BOLO.

ALINI BANAN KISƐ CARILI KAKAN KA LAJƆ, JA'ABI TELIMAN ANI NAFAMA KAKAN KA TO SENAN.

JIJALI, MIRIYA ŊUMAN GƐLƐYA KƐLƐLILA, ANI SIGUIDAW, JAMANAW KA FOROBA FANGAW, ANI DUNIA DƐMƐ BAGAW KA CƐSIRILI DONRON DE BISEKA TOW N'SEN FAKA BANAN CHI BƐ LA TUNU KA BƆ JIN KƆNON.


TƐKƐ DI ŊONKONMAN NI ‘NI KƐNƐYA BARA KƐLAW YE, SIGUIDA ƝƐMƆKƆW, ANI FU FALAKI CAKƐLAW KA WILI KA JƆ DEMISENIW FAN FIN LA'A LA, ANI USAID KA DƐMƐ DUNIYA KONON N'SEN FAKA BANAN CHI TUNU NIN MAN, YE'E A' TO DEMISENIW MƆKƆW MILLION 400 BOLO CIRA N'SEN FAKA BANAN KƆSƆ SAN O'O SAN. BI MƆKƆW MILLION 19 MA MULUKU KA SABABU KƐ OYE, ANI MƆKƆW 1.5 KISIRA N'SEN FAKA BANAN MAN.

ŊINAN SAN 2020 YE SAN KRIN KRIN LEN YE KA SEWA, A DAŊANIYA LEN KO N'SEN FAKA BANAN KƐLƐ LA KA BƆ FARAFINAN N'GUN KAN ALINI CORONA FINŊEN BANAN BƐ DAN KARAILA DUNIYA KA KƐNƐYA LA.WAKATI NIN A NATAW LA, USAID NI A JƐ ŊONKONW BIFƐ KA KALANW NI FAMUYALIW MUNU SƆRƆW LA N'SEN FAKA BANAN KƐLƐLI LA TA'A YASA KA SISAN ANI JANKARO MUNU BINAN'NAN CARILI KƐLƐ.

XS
SM
MD
LG