Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka Laseliw FACING AND ENGAGING CHINA


EDITORIAL – FACING AND ENGAGING CHINA

02-24-2021

AMERIK JAMANATIGI, JOE BIDEN YE, WEELEDA KE, KAA TA, CHINE JAMANA, AMERIK JAMANA BELA, “SEBEMA SANGANYONMA JAMANA” MA; ANI KA, GELEYA SEBEKORO, LA , KO, A LABENIN KA, CHINE, TIGENNA ONI, KANKOROBO MINNU BI SENNA, CELATIGE.

“ ANW BINA, CHINE JAMANA KA, NAFASORO SIRATIGE BEREBILAW, BEN ANI, KA,UKA KELEJILIYA WALEW KATA; KA, KON NI, UKA MAYA HAKEW BATOBALIYA, ANI, HAKILILABAARALA BOLOTA – PROPRIETE INTELLECTUELLES – ONI DUNIYA MARA KECOGO.”

PRESIDENT JOE BIDEN YE, A LASE FANA KO, AMERIK JAMANA LABENIN KA, ANW MADON, CHINE JAMANA FE, INAFO, “ DUSUGELEYA NI, KOLOGIRINYA SIRATIGELA.”

JOKANDI LA, KOSANI, NA CNN JAABARANI LA, AMERIK JAMANA CIDENYASO NYEMOGO – SECRETAIRE D’ETAT,

ANTONY BLINKEN KA, FOLA KO, “ DUSUGELEYA SIRATIGE, KORO YE, JAGELEYA JENYONGONMA CEMAKO, YE: “ O YE, KA, JENYONGOYA SIRATIGE DIYABO ONI KA, KOROFONKOLI, BALI AWN NI, ANW KA, JEW CELA.”

“ O KORO YE, KA DUSUGELEYA JIRA DUNIYA LA, TUGUNI. KATUGU, NI ANW MA O SIRATIGE TAAMA, CHINE JAMANA BINA O, JO YORO SENNO FIN.

OFANA LA, SECRETAIRE D’ETAT ANTONY BLINKEN YE, A GELEYA KO, O KOLOGELEYA SEMAKO KORO YE, KA AWN DAMBEW LAFASA: “ ANW KANA O DAMBEW LABILA NI, AWN NYE BI, UYGHURS KABILA BEREBILA, CHINE JAMANA XINJIANG MARA LA, FANGA BOLO WALI JEMUFANGA HONG-KONG,” SECRETAIRE BLINKEN KA, FOLA. “ O, KORO YE, KA, JIRA HAKILA LA, AWN JO, YORO, SORADASIYA FANGA FE, KA KON NI, BINKANI YE, A KORO YE, FANA KA, DON, DA ANW KA, FASODENW LA WALASA UKA, NYONGODAN DON BALA, SEBAGAYALA.”

KUMANYONGONYA LA, NEGUEJURU SIRA FE, NI, CHINE JAMANA CIDENYASO NYEMOGO YANG JIECHI [ZHEE-SHUH] YE, MR BLEKEN, YE, A GELEYA KO, AMERIK JAMANA BI, AKA LAFASALI MAYA HAKEW, JO SIRAYA ANI, BEJEFANGA DAMBEW HONG-HONK, TIBET ONI XINJIANG , NOCE. A, YE A JIRA KAFO FANA KO, LAMERIKI BI, BAARA NI, A JENYONGONNA JAMANAW ONI DEMEBAGAW KA, JEKULU DAMBEW ONI MAGO, KOMI, NYECI LAFASALI MAKARAN KA, CHINE (PRC) KOTIGIYA AKA, DEMEDEME KA, BASIGIYA BAABAALI, - INDO- PACIFIQUE – MARA LA, KA, FARA, TAIWAN MARABOLO YAN FAN LA. OFANA LA, A YE, GELEYA CHINE JAMANA MA, KO, AKA DUNIYA SEGERE KA, BURMA FANGA DAFIRI KOFO.

JAMANTIGI YE, JIRA KAFO, TIGITIGI, KO, ABI, MAYA HAKEW ONI JEMUFANGA FOLOYA TUGUNI, AKA, KOKAN JAMANA, LASIGIDENJURU ONI CIDENYAJURU POLITIKI

SIRATIGE LA.” SECRETAIRE BLINKEN KA, FOLA CNN KUNAFONIDISO MA. “ OLA, AMANA KE, CHINE JAMANA YE, WALI JAMANA WERE LA, MIN NA, ANW KA, JORENKO BASIGELEN, YERA KAFO. O YE, FEN YE, MIN BINA BOLODA, O POLITIKI SIRA NYE ANI, A CAMAN CE LA.”

XS
SM
MD
LG