Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka Laseliw HELPING THE WORLD FIGHT COVID-19


Vaksin COVID-19 produksi Moderna tiba di bandara internasional di Islamabad, Pakistan Jumat 2/7 (courtesy: US Dept. of State/Twitter).
Vaksin COVID-19 produksi Moderna tiba di bandara internasional di Islamabad, Pakistan Jumat 2/7 (courtesy: US Dept. of State/Twitter).

HELPING THE WORLD FIGHT COVID-19

JEMU FAGAN JEKULU NI, A DONLEN KO, SETIGI JAMANA WOLONFILA - G7 – KA, KOSANI LAJERE LA, GRANDE BRETAGNE, YE, A SARATI KA, FINYE BANA COVID-19 FURA JII - VACCINE- TATA (HAKEYA) MILLION KEME SEGI ANI, BI-WOLONFILA TILA. O HAKEYA, KA FARA LAYINI MIN, BOLODARA KABINI, NYNAN FEVRIER KALO LA; BINA KE, SONNBOLOLA FEN MIN, BINA CAYA NI, TATA MILLIARD KELIN YAN NI, SAN WERE CELA. A FURA JII NINNA TILA BINA KE, AMERIK JAMANA BOLOMAGEN YE.

“AWN KA, DUNIYA LANYINI FOLOYA YE, KA, FURA JII DANYE WALAKATALI JIIDI, BASIGI ANI, SEBAGAYA LA; A SORILI DA, DUNMA LA, SEGEBAGATO JAMANAW LA; KATUGU, FARI KOLOGIRIYALI LAFERE IMMUNISATION-

BOLOMAKO FANA YE, DUNIYA FOROBA KEWALE NYUMAN YE,” A SETIGI JAMANA WOLONFILA -G7- KA, SEBEN LASELI LA.

JAMANATIGI BIDEN BI, A TARIKI LAHIDU BISIMILA, MINNU DARA A, YERE KA, WEELEDA KAN, MIN YE, A LAJERE SABABUYA—KO, AMERIK JAMANA FANGA BI, PFIZER/ BIONTECH COVID-19, FURA JII, TATA MILLIARD TILA SAN, DILIFEN YE, FASO KEME (100) NAFASOROSIRAW MA; MINNU CELA, NAFASOROSIRA HAKEMA NI, MISENMA BI-KONONTON NI, FILA (92) MINNU MAGO JONAN BI, A FURA JII LA, WALASA KA, WALANKATALI KELE. INAFO, JAMANATIGI YE, A JIRA KAFO, AMERIK JAMANA BI “ COVID-19 FURA JII KELENNA SANNI ANI, SONNBOLOLA BOLODA MIN JAMANA, NYONGONTE ABADA.”

“ O MILLIARD TILA FURA JII - VACCINES- BOSON BINA, KOROCE OUTI KALO LA, TELIYALI LA, KABO U DILAYORO

LA,” BIDEN KA, FOLA. “ O TATA MILLION KEME FILA (200) BINA TILA NYINA, SAN BA-FILA NI MUGANI KELIN KONO(2021) ANI MILLION KEME SABA NI, KO (300) WERE, SAN BA-FILA NI MUGANI FILA CAMANCE FOLO LA (2022).”

AMERIK JAMANA LAHIDU KA, PFIZER COVID-19 (HALF BILLION) MILLIARD TILA TATA, BO, DUNIYA KELELI LANYINI LA, BI FARA, MILLION BI-SEGI TATA MIN DILI, LASELI (80 MILLION) KERA KA, TEME, JAMANATIGI BIDEN FE, ANI FANA MILLIARD FILA (2 BILLION) NAFOLO BO, BOLOMADEME COVAX , DUNIYA SIRATIGE LANYINI KA, COVID-19 FURA JII, KUNMABO SEBAGAYA.

NI, LAHIDU KURA LASELI, SETIGI JAMANAW FE -G7- KORO YE, KO, KABINI SAN BA-FILA NI MUGAN LA (2020) G7 JAMANAW DEMEBAGAW YE, MILLIARD FILA (2 BILLION) FURA JII, NAFOLO ANI, DEME BO NGANIYA

KE, DUNIYA JAMANW MA. OFANA, LA G7 YE, LAHIDU TAA KA, COVID-19 FURA JII, TATA DILALI MILLIARD KELIN NYONGONA ( 1 BILLION) BOLODA MARA WEREW LA NYINAN, SAN BA-FILA ANI, MUGANI KELIN (2021) ANI, SAN WERE, SAN BA-FILA NI, MUGANI FILA, LA (2022), MINNU CELA, BOLODINGONMA KOMI, - QUA VACCINE PARTNERSHIP - FURA JII FARANKALI DEMEDEME , AMERIK, AUSTRALIE, INDE ANI, JAPON JAMANAW FE.

PRESIDENT, BIDEN YE, A JIRA KAFO, KO, BEN KERA, G7 DEMEBAGAW FE, KO : LAHIDU MINNU TARA KOSANI NA, TINA DANSIGI UKA, CESIRI LA, KA, COVID-19, SENTAYA. “ NI, LANYINI” AKA JOKAN LA, BINA KE, KUNTALAJAN LANYINI YE.”

XS
SM
MD
LG