Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka Laseliw PROMOTING RELIGIOUS FREEDOM IS A MORAL IMPERATIVE-


State Religious Freedom
State Religious Freedom

AMERIKI JAMANA KƐNƐMA KOW ŊANABƆ MINISIRI SOBA YE A KA SƐBEN FURA MUNGANI SABA NAN LABƆW I SAGO LA DINƐ MATARAFALI KO KAN. A SƐBEN FURA DONI BAGA DOW, DANIEL NADEL, NI CAKƐ DA, MUN JAN BIN DINƐ KANA BILA LI KOLA, DONIN KƐLA DO, KO AMERIKI JAMANA TENAN YIKI YIKI FIYEHU DINƐ KANANLA BILALI LAFASALI KOLA JAMAN BƐ YE.

NADEL , NI ŊƐMƆKƆ DO, KO NI YE " DAMBE LAKANA JAGUYAN LAN MINƐ YE"

"ANW, INAFO FASO JAMAN KELEN , BƐ NI MANKARA SƆRƆ ANKA JAMANA KA SARIA BOLO YƐLƐMALI KO FƆLƆ SABABU LA, WA , AN KA KAN, JAMAN TƆW FANA KA NI NAFA FANA SƆRƆ"

MISALI LA, DAN SIKILI, WALIMA KA ŊANGUILI BERE SIGUI, DA SAKO FƆLI DINƐ SIRA KAN, TƐ SIRA ŊUMAN YE YASA KA BIN ANI SIGUIŊON YA ŊUMAN SINSIN, O KAMAN, NADEL KƆ " AN YA DON, KO ŊANGUILI SARIAW MUNU BƐ DA'A SAKO FƆLI DINƐW SIRAKA MAN'ŊIN, AN JƆRƆW LEN SARIAW MUNU BIFƐ FASO DEN JAGUYA WALIMA KA U BALI KA DINƐ DƆW TAKAMA SERE DƆW WALIMA KANA A DOW, WALIMA ŊANGUILI SARIAW MUNU BƐ U KA TAKA BOLO JAKUYALA NI MƆKƆW HAKILILA YƐLƐMALI YE NI FANGA YE, WALIMA DAN SIGUILI DENW' MASAW SAKOLA KA DINƐ KALAN U DENW KA MARA COKOLA"

CIN YƐRA, FANGA KA SARIA DA'A N'DOKO JUGU, JAMANA DENW KA DINƐ KOLA, BISEKA FALEN BALAHU LA JAMAN KONON, O KƆSƆW, NADEL KO " FAMAW JAMANA CAMANW LA, BI GUIRINTIN SIGUILA DA'A SAKO FƆLI DINƐ KOLA NI SARIAW GUILINW YE, WALIMA NI JAMANAW DENW BALI 'YE KAMAKA U KA BATO KƐ MINƐ DONI LA. AN BƐ JAMANA FANGAW YE, KA O FƐRƐ KELEW LAWALEYA BƆLƆLƆW SIRAKAN, NI KA DAN' SIGUI DA'A SAKO FƆLI LA, WALIMA KA U BALI NI LAMƐLI DAKABALIYE, KUMA TIKƐLI, MƆKƆW MINƐLI WALIMA U TƆRƆLI YE."

NADEL YE KANKARIDA KO DUNIYA KA'KAN KA I JAN TO TAKAMA SEREW FƆLƆW MUNU BƐ BƆW NI ADAMA DENW CHI YA LATUNIYE DUNIYA FAN BƐ"

" SAN DAMA DOW KONON, AN YE ISIS YE KA CHI LA TUNUNI KƐ YEZIDIS, CHRETIENS, ANI DINƐ CHIYAW WƐRƐ MƆKƆW MUNU MAN CA'A IRAK ANI SYRIE JAMANAW LA. AN YE NIJUYA WALEW CAMAN YE, INAFO CHIYA LA WOLOMA FAKALI BIRMANIE SARDASUW YE O LAWALEYA ROHINGA KAN"

" ANI CHINE JAMANA BIKA ADAMA DEYA DANKARILI WALEYAW ANI CHI LA TUNI WALEW TAKA UYGHURS SILAMEW ANI CHIYAW WƐRƐ MƆKƆW SƐKƐRƐ, ANI DINƐ CHIYA MƆKƆ WƐRƐ MUNU MAN'CA XINJIANG MARA LA"

" AMERIKI JAMANA CƐSIRI LE KO A BINA FƐRƐ BƐ BILA SEKAN, ŊUMANW ANI ŊANGUILI TAW, YASA KA BADOW DINƐ KANABILALI LA" NADEL KA KUMA LA

" DUNIYA SELEKE NANI MƆKƆW ANI JAMAN KULU, MUNU KA KIBARUYA BƐ NI SƐBEN FURA KONON, ANW KAN CIKAN JƐLEN PASSI: ANW ŊIN BƐW AW LA, AN TI SIGUI FIYEHU FƆ AW KA AW YƐRƐ SƆRƆ KANABILA LA YASA KA AW KA ADAMA DEYA KƐ DAMBE NI BIN KONON"

XS
SM
MD
LG