Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka Laseliw U.S. Designates More Burmese Military and Family


Burmese protest in Sanfrancisco
Burmese protest in Sanfrancisco

Ameriki jamana ye ŋanguili bere kura wɛrɛ pinpin Myanmar sardasuw munu ye Fevriye kalo fanga dafirili bagaw ani ka dembaya kunan nin uye dan kari ɛ Myamanr faso jama kulu munu ye wili ka jɔ kɛ bɛjɛ fanga ŋinili la. Ameriki jamana ka cakɛ ka nafolo ko kolosili la, ye mɔkɔ 22

nin u nin Myamanr sardasuw la kaw tɛkɛ bɛ ŋonkon bolo, sugandi, nin uka faso jamana ka foroba ko ŋanabɔ mɔkɔw saba bɛla, ani sardasuw fama mɔkɔw nanin kan, Myanmar demiseniw balikuw mɔkɔw 15 ka fara u furu musow kab , ŋanguili nunu tun pinpinra olu kunan fɔlɔw.

Kafara o kan, Ameriki jamana ka cakɛ da jago kola, ye Wanbao Mining Ltd, ani a bolo fara fila ani King Royal Technologies Co, Ltd ani a bolo fara.

Nunu bara kɛ yɔrɔ bɛ dɛmɛ dɔ Myanmar sardasu ka fanga ma. Ni kɔ fɛ,Wanbao Mining, Letpadaung fugan yɔrɔ, ani bolo fara bɛ dankarilila bara kɛla ka hakɛ ani adama denw ka hakɛ,

Ameriki jamana cɛsɛrili ka mɔkɔ o mɔkɔ bɛ dɛmɛ dola, Myanmar sardasuw, uka jamana foroba kow ŋanabɔ baga, ani mɔkɔw o mɔkɔw n'sen donan ni fanga dafirili kola.

Ameriki jamana ko a bɛ laŋini Myanmar saria ani ka ASEAN benan yɔrɔ duru, ka mɔkɔ minɛli bila, ani ka Myanmar bila bɛjɛ fanga sira kan.

" Sardasuw ka dankarili bɛjɛ fangala ani uka balahu jiguili Myanmar faso jama kan , an ti son o man" Andrea Gacki, ni OFAC ŋɛmɔkɔ do. Ŋanguili laban bɛ a yira ko " Ameriki jamana bɛ ŋanguili bere pinpin Myanmar sardasu ka fanga kan ani ka nonminɛli kɛ munu n'sen bɛ fanga dafirili ani balahu, ka u ka sardasuw ani ŋɛmɔkɔw ka sɔrɔ siraw da tuku"

XS
SM
MD
LG