Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka Laseliw New Life Saving Assistance for Venezuelans


Ameriki Jamana ka lasigui den, duniya seleke nanin la, Thomas- Greenfield ko dollari kasabi million 407 binan kɛ dɛme ka ŋinsi Venezuela jamana denw munu n'toŋ'ŋon la Maduro ka fanga sɔrɔ guinrintin li sababu la, ni, a kɛra, sababu ye, ka Venezuela jamana sɔrɔ siraaw waro, ka jamana denw millions caman jaguya ka jamana bila, ani , ka mɔkɔw millions caman wɛrɛ da koro Venezuela jamana konon singuin la.

A ye ni laseli kɛ Juin kalo camancɛ la dɛmɛli kɛla ka bɔlɔlɔw laseli sira fɛ Venezuela jamana denw munu jaguya la ka u ka jamana bila ani tukaran denw tɔkɔw , hugumu konon la.

San kɛmɛ laban tɛmɛn len caman cɛ la, Venezuela jamana, ni taji bɔ jamana n'don, tunye Ameriki n'gun jamanaw ye mun ka sɔrɔ siraw tun lakɔkɔ len kosɛbɛ.

Gan ni san laban nunu konon la, Nicolas Maduro fanga ka jamana mara ko jugu ani yuruku yuruku ye Venezuela jamana turu a kun kan sɔrɔ yiriwali sirakan. Bi , mɔkɔ kelen Venezuela jamana denw mɔkɔ saba la, bɛ balo ko dɛsɛ kamanan ganla bi, kɛnɛya ko yobo yaaba len do, wa mɔkɔ te Venezuela jaamana denw ka ni singuin ban wakati don fɔlɔ.

O kɔsɔ Venezuela jamana denw caman ye u ka jamana bila. Kabini san 2015, a ka ca ni mɔkɔ million 5.6 jamana mɔkɔ million 30 la , munu ye jamana bila.

Ni nafolo muku kura bina Venezuela jamana denw munu ye u sigui yɔrɔ bila dɛmɛ ka taka u yɛrɛ kalifa jamana 17 la ani kulu dow la, Ameriki jamana n'gun worodugu yanfa kan.

A binan Venezuela jamana mɔkɔ millions 7 munu da korolen bɛ jamana konon dɛmɛ nin u bɛ makari kononla.

"Ni nafolo dɛmɛ binan kɛ sababu ye Venezuela faso jaman binan seka balo, kɛnɛya, min nin ji'i saniyalen, chi yɔrɔ, saria nin yɛrɛ la tangana min'nɛn sɔrɔ ani balo ko ŋuman finw" ameriki lasiki den, Thomas Greenfield ka kumala.

Nafolo binan kulu munu ton'ŋon len' bɛ infaɔ musow, demiseniw, cɛ tɛ musow ani gɔri jɛguɛniw, ani jamana siki baka fɔlɔw mɔkɔw, ani dɛmɛ krinkrin laseli Covid hugumu kononla la.

" Bi, ne be Ameriki jamana ka layidu tali sɛbɛtiya ni Venezuela, dɛmɛli ye, mɔkɔw munu jaguya ka bɔ u sigui yɔra ani a tunkara kew, jaman kulu munu son'nan u ka kalifa man, ani mɔkɔw ton'ŋon len Venezuela mara la, ni balahu konon la. Ne bɛ an ka cɛsiri fana lakura , ni, ni guɛlɛya furakeli ye bin , ani politiki sira kan" Ameriki lasiki den Thomas ka laseli la.

Greenfield ko " Ameriki jamana tɛ yira yira fiyehu Venezuela faso jaman dɛmɛli la u ka bɛ jɛ kɛlɛ la ani ba'a donin saria la jamana konon

XS
SM
MD
LG