Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka laseliw U.S. CONDEMNS ARRESTS IN HONG KONG


EDITORIAL – U.S. CONDEMNS ARRESTS IN

HONG KONG - 11-17-2020

JEMUFAGAN KANUBAGAW ANI, A KOKORODONAW MA HAKEW MINNU NOMINENA KABINI, A MARA LAKANA SARIYA KURA ANI A TAABOOLO YAMARUYARA, BILA KA, CAYA. O NOMINENI KELIN O KELIN LA, CHINE JAMANA COMMUNISTI FANGA BI, DANCEBO, ANI, KA HONG KONG MARA SEGIN SO LAGOSI; OFANA SEN FE KA, BUNA ADAMADEN MAYA HAKEW NI, JO SARIYA LABATOLI, NYEMATINYE.

KOSANI NA, FAMAW YE, JEMUFANGA POLITIKI MOGOWSEGI NOMINE HONG KONG, MINNU CELA A MARA WASABLON – CONSEIL LEGISLATIF - MA DURU. LAKANASO, KA, FOLA, KO, A MA, KO FOLEN, TIGIYA MINENI, KERA, SEGESEGELI KADRI KONO, MIN NYESILEN MAY KALO,TILEN SEGINA GERINTIN NYONGONYE LA, WALASA KA, DON FANGA JUMEN BINA, A WASABLON JAMAKULU NYEMOGOYA, BELEN.

NI, WASADENW NOMINENIW KALO WORO, AKO TEMENIN KOFE, YE, BEREBILA SARIYA TANTEGEMA POLITIKI, NAATA KAMA , SECRETAIRE D’ETAT MIKE POMPEO KA, DANTIGELI LA. NI, BAGABAGALI ANI, CUCUCULI, JEMUFANGA KOKORODONA WASADENW KAMA, HONG KONG FANGA LAMOGOW BOLO ANI, UKA LANYINI KA, SINEMATON DAKALA YE, JENYONGAYA BILEN TAAMASEERE NI, CHINE COMMUNISTI FANGAFIN YE.

OCTOBRU KALO, TILEN MUGANI SABANA LA, (OCTOBER, 23) KALAN TONDEN KORO SABA MINNU YE, HONG KONG YEREMA HORONYA KANI; LAJO.RA A LAKANA SARIYA KURA BOLO, KATUGU FINYE SIRAFE GANSENIW MINNU BI, MURUTILI DAKORODON. A KALAN TONDEN NYEMOGO KOROW YE, TONY CHUNG, WILLIAM CHAN ANI, YANNI HO. LAMERIK JAMANA FANGA BI, UKA NOMINENI ANI, DATUGULI KOFO; OFANA LA, A BI, WEELEMADA, HONG KONG NYEMOW MA, KO, UKA MAW, FEN O FEN MINNU NOMINENIN LAHORONYA IKORO.

CHINE JAMANA FANGA MA AKA DUNIYA BILANSIME LABATO, MINNU LATIGERA, CHINE NI, GRANDE BRETAGNE DANTIGELI LA, SAN BA-KELIN KEME KONONTON NI, BI-SEGI NI NAANI LA (1984); KAMASORO, CHINE COMMUNISTI POLITIKI FANGA ANI, A, COMOGOW HONG KONG YE, HONG KONG MARA SEGI SO, LAHIDU FOROKI ANI FANA KA, HONG KONG KARAMA MAYA HAKE ANI JOSIRA NON; KA FARA, NYONGON DALAJE LAFIA LA, ANI, FERE.FERELI LATEREME. LAMERIK JAMANA BI, JILAJA NI, HONG KONG JAMANADENW TIIMELI YE.

XS
SM
MD
LG