Accessibility links

Breaking News

Editorial Ameriki Fanga Ka laseliw


Mali Jamana ɲɛmɔkɔ Ibrahim Bubakar Keyita minɛla Uti kalo tani segui ka sababu kɛ rardasuw ka murutili ye.

Ameriki jamana ka kɛnɛma ɲanabɔ kɔw minisiriw ko : " Ameriki jamana ye fanga yɛlɛma kon Mali la ina fɔ u bɛ fanga yɛlɛma ni fanga ye KON suguya suguya“

Wakati muna, a fɔra ko jamana ɲɛmɔkɔ kɔrɔ Ibrahim Bubakar Keyita bila la kana aka SO, siran kɛlen bɛ ko Mali ka basigui baliya kanan na fanga di nijuguya walew kɛbagaw man ni uka hakililaw jugu lawaleyali

ye Mali ni a kɛrɛfɛ jamanaw la mun biseka laban ni faso jamaa mɔkɔ millions caman bɔliye u daka yɔrɔ la.


San 2012 fanga dafirili kofɛ, silamɛ murutilew ni Al Qaeda ka dɛmɛ ye, ye Mali jamana kɛgnenka fa cama minɛ, inafɔ Tumutu.

Yɔrɔ munu tun bɛ silamɛw bambaci kulu ka mara kɔnon, mɔkɔ jakuya la ka dinɛ bato kolo gɛlɛyala, jaguya furuw, mun kera sababu ye Fransi jamana finitigui la kaw wili la kana Mali finitigui la kaw dɛmɛ ka u guin ka boyi.

Gan, alibi marifa tigui jɛkuluw bɛ faso jaman lasiran la togow daw la , ani balahu jinsɛra a kɛrɛfɛ jamanaw la Burkina FASO ani Niger.

Kunan fonin di sɛben furaw ye a yira ko aka ca ni farafina kien bi yanfa mɔkɔ millions tan ye munu fakara ani kelen a milion kelen kan munu ye u sigui yɔrɔ bila.

Ameriki jamana ka cidenw Sahel kan, PETER PHam ko aka twitter kan: KO Ameriki jamana tenan kalan lakɔkɔli bara fosi kɛ ni Mali finitigui la kaw ye ni wakati la. A ye a sɛbɛ aka tweet la ko :

" ko Ameriki mason fanga yɛlema fosi ma mun tikɛ la saria hugumu konon la, a kɛra saa munu be bɛda w kan walima finitigui la kaw fe".

Ameriki jamana ka kenema kow ɲanabɔ minisiri, Pompeo ko "Ameriki jamana be fara farafina kilenbi yanfa jamana kan, farafina keleya tonba, ani dunia teriw la kaw tow,

ka ni jaguya fanga yɛlema kon Mali la."Fanga kɔrɔ mɔkɔw ni uka dembayaw munu minɛ la ka bilaali ani lakana kow kaka ka sabati."

Ko Ameriki jamana bɛ wele wele da kɛ politiki ani sardasuw mɔkɔw be ye ka u bolo di ɲɔkon man yassa kolo do saria la jamana konon la.

" an bɛ a ŋini MALI jɛ ŋonkon bɛ fɛ" Pompeo ka laseli la, " ka ben jidili sigui ka kuma daminɛ, ka malidenw ka hakɛw boyan dasako fɔlila and jamaa jɛrɛ kola, ani ka balahu kon"

XS
SM
MD
LG