Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka Laseliw DEFENDING AMERICAN COLLEGE CAMPUSES AGAINST THE CCP


Trump UNGA White House
Trump UNGA White House

AMERIKI JAMANA KA KƐNƐMA KANTIGUI KO ŊANABƆ BAGA MIKE POMPEO KO GEORGIE KA SANFƐ DONIYA JƐ LEN KALANSO BALA, KO AYE " WAKATI JAN TA " DUNIA LABILA LEN BOLO KA A FAMUYA SHINOIS JAMANA BƐ TAKA BOLO MUN KAN BI"CAMAN TUN HAKILILA , KO NI U TUNYE SAN NI ANI FERE KƐ NI SHINOIS JAMANA YE , KO O BINA KƐ SABABU YE, U KA FOROBA BƐRƐ BƐRƐ TONBA BINA YƐLƐMA DO A KA TAKABOLO LA SƆRƆ ANI POLITIKI LABILALI SIRA KAN ANI KA DƆ BƆ DANKARILA YƐRƐMAN HONRONYA LA DUNIYA KONONLA, POMPEO KA LASELI LA.

"GAN O BƐLA, SHINOIS JAMANA KA FOROBA BƐRƐ BƐRƐ TONBA YE O NAFOLO TA KA AKA FANGAN GUINRINTIN N'TIN N'TIN SHINE FASO JAMAN KAN, ANI KA DANKARILI FANGA MUN ŊONKON MAYE FƆLƆ BOLI MƆKƆW KAN"

AMERIKI KƐNƐMA KOW KANTIGUI MIKE POMPEO KO " SHINE KA FOROBA BƐRƐ BƐRƐ TONBA BƐ A DON KO A TISE FIYEHU KA AMERIKI KA KOW KURA KƐLI SANGA". KO ODELA, CCP BƐ WILI KA JƆ LA AMERIKI JAMANA KA SANFƐ KALANSOW LA YASA KA NAFOLO DI ANI KA DONYA SONŊEN

" AMERIKI JAMANA KA ŊINILI KƐLA CAMA DE BƐYE MUNU BƐ ŊINI KƐLA NI AMERIKI JAMANADENW KA SALEN NAFOLE YE MUN MUN SAMANA KATAKA SINE JAMANA KA FOROBA BƐRƐ BƐRƐ TONBA LA KA MƆKƆW TALI KULU KONONLA.

CCP BƐ NAFOLO MUKU SURU U KAN UKA ŊINILI KƐ UKA KALAN BOLO KONONLA, WALIMA SHINE JAMANA BƐ UKA ŊINILI JAABIW TA KA LAKANA BARAW KƐ NI UYE"

MƆKƆW MUNU BƐ BIN CCP KA JAN KONON LA YE SHINE JAMANADENW GANSAN MUNU MA MIN UMA A BƆ. UKA KALAN DENW MUNU BƐ KALANAN AMERIKI YAN BƐ SIRAN KO U SO MƆKƆW BƐ ŊINIGALA NI U SONAN KA U DA'A DON BABU GUƐLIN NAN YAN WAKATI MUNAN U BƐ AMERIKI JAMANA KA SANFƐ KALANSOW LA YAN.

AMERIKI JAMANA KA KƐNƐMA KANTIGUI YE WELE WELE DA KƐ ŊINILI KƐLAW YE UKA U JAN TO U YƐRƐ LA CCP KA NI SUŊENLI ANI NAMARA LA ANI UKA BAN UKA NAFOLO MUKUW LA.

MIKE POMPEO, AMERIKI KA KƐNƐMA KANTIGUI KO " AN TINAN SON KA NI DANKARI FANGAN CCP KA ANKA ŊINILIW JAABIW TAA CAHU KATAKA LAKANA MINENW LABEN, WALIMA KA U BIRI ANKA KALANSOW KƆFƐLALA YASA KA UKA WALEYAW JUGU DOKO"

AKO A BƐ A ŊINI AMERIKI JAMANA KA SANFƐ KALANSOW ŊƐMƆKƆW FƐ KA SANFƐ KALANSO CONFUCIUS INSTITUTES DATUKU ANI KA SƐKƐ SƐKƐLI KƐ KALANDENW KA FARANKAN KOLA NIKALANSO KO FƆLEN LA

ANI AMERIKI SANFƐ KALANDENW KAKAN KA WILI KU JƆ DA SAKO FƆLILA SARIA KONON U YƐRƐ YE ANI U FADEMA SHINE JAMANADENW MUNU BƐ KALANAN YAN U KƐRƐFƐ.

POMPEO KO " AN KA FANGA DO YƐRƐMA HONRONYA LA YASA KA ANKA KALANSOW LAFASA, ODEYE U SIGUIKAN YE" " AN BƐ JAMANA KAFOROBA LAKANA JIJA. ANI ANKA WAKATI KOJUGU BA NI OYE YE SHINE JAMANA KA FOROBA BƐRƐ BƐRƐ TONBA YE"

XS
SM
MD
LG