Accessibility links

Breaking News

ایالات متحده وسایل تبلیغاتی چین را مشخص کرد


ایالات متحده به فشار علیه تبلیغات کمونیستی چین ادامه می‌دهد. به تازگی، مایک پمپیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت که این وزارت فعالیت شش شرکت رسانه‌ای مستقر در چین را به عنوان ماموریت‌های خارجی مشخص کرده است.

آقای پمپیو گفت: "تمام آن‌ها در واقع ملکیت یک حکومت خارجی بوده یا به گونۀ موثر از سوی یک حکومت خارجی اداره می‌شوند. ...فقط می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که مردم امریکا و دریافت کنندگان اطلاعات بتوانند بین خبرهای نگاشته شده توسط مطبوعات آزاد و تبلیغات نشر شده توسط حزب کمونیست چین تفکیک کنند. آن دو عین چیز نیستند".

شش نهادی که بر اساس قانون ماموریت‌های خارجی مشخص شده اند، ییكای گلوبل، روزنامۀ جیفانگ، خبرهای شبانۀ [روزنامۀ] شینمین، علوم اجتماعی در مطبوعات چین، مرور بیجینگ و روزنامۀ ایکانومیک اند کهبه عنوان ماموریت‌های خارجی قلمداد شده اند.

در یک دهۀ گذشته، و به ویژه در دورۀ شی جینپینگ به عنوان منشی عمومی حزب کمونست چین، کنترول بیشتری بر نهادهای تبلیغاتی که از سوی حکومت چین حمایت می‌شوند، اعمال شده است.

خود رییس جمهور شی گفته است که "رسانه‌های متعلق به حزب، باید ممثل ارادۀ حزب بوده و از اقتدار حزب محافظت کند...عملکردهای آنان باید قویاً همسو با حزب باشد." حالانکه به گفتۀ مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده، رسانه‌های آزاد در سراسر جهان مرهونحقیقت اند، در حالی‌که رسانه‌های جمهوری خلق چین به نظریات حزب کمونست چین پابند ‌استند.

تصمیم‌گیری برای تشخیص این شش نهاد، بر آنچه این سازمان‌ها در ایالات متحده نشر می‌کنند، هیچ محدودیتی را وضع نمی‌کند. فقط آنان را آنچه اند می‌شناساند – یعنی نهادهای تبلیغاتی که از سوی جمهوری خلق چین اداره می‌شوند.

پیش از این، تلویزیون مرکزی چین، سرویس خبری چین، روزنامه مردم و گلوبل تایمز به تاریخ ۲۵ جون و خبرگزاری سینهوا، شبکه جهانی تلویزیون چین، رادیوی بین المللی چین، شرکت توزیع روزنامۀ چین و شرکت توسعه (های تیان) ایالات متحده امریکا به تاریخ ۱۸ فبروری از سوی وزارت خارجۀ امریکا تشخیص شده بود.

نهادهایی که به عنوان ماموریت‌های خارجی تشخیص شده اند باید به متقضیات مشخصی پابند باشد که شفافیت مربوط به فعالیت‌های رسانه‌ای دولت وابسته به آنها را در ایالات متحده، افزایش می‌دهد.

خانم اورتگاس گفت: "هدف ما حفاظت از آزادی مطبوعات در ایالات متحده و حصول اطمینان از این است که مردم امریكا آگاه باشند كه خبرهایی که در اختیار شان قرار می‌گیرد از طریق مطبوعات آزاد است یا از یک دولت شریر خارجی. برای کسانی که به حقیقت ارزش قایل اند، شفافیت تهدید کننده نیست."

XS
SM
MD
LG