Accessibility links

Breaking News

ایالات متحده پیشتاز مبارزۀ جهانی برای شکست کووید۱۹


انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده گفت که جهان باید برای پایان بخشیدن به همه‌گیری کووید ۱۹ کنار هم بیاید و برای تحقق آن، ایالات متحده باید نقش رهبری را داشته باشد.

آقای بلینکن گفت: "هیچ کشوری را در جهان سراغ نداریم تا آنچه را انجام دهد که ما انجام می‌دهیم، هم از رهگذر انکشاف واکسین های بی نظیر و هم از لحاظ گرد هم آوردن حکومت ها، تشبثات و موسسات بین المللی تا مساعی گسترده و متداوم عامه را برای پایان بخشیدن کامل همه‌گیری انجام دهند.

وزیر خارجه بلینکن گفت: "برای کمک به خاتمه بخشیدن کامل به یکی از مرگبارترین همه گیری ها در تاریخ بشر، ما یکبار دیگر به جهان نشان داده می توانیم که رهبری و ذکاوت امریکایی چگونه از عمدۀ این کار می‌برآید. ایالات متحده هم اکنون برخی گام‌های مهمی را در این راستا برداشته است."

آقای بلینکن افزود: "کانگرس در این اواخر بیش از ۱۱ میلیارد دالر را برای برنامۀ جهانی رسیدگی به کووید۱۹ فراهم کرد که از آن به چندین طریق استفاده خواهیم کرد، به شمول حفظ جان مردم از طریق حمایت از دسترسی برابر و منصفانه به واکسین؛ مساعدت برای رفع تاثیرات ثانوی ناشی از کووید مانند گرسنگی و کمک به کشورها برای تقویت آمادگی آنان در برابر همه‌گیری".

ایالات متحده منحیث کشوری که تا کنون بزرگترین کمک کننده برای صحت جهانی بوده است، دو میلیارد دالر را به برنامه کوواکس معاونت کرده است، که از آن برای تهیه واکسین موثر و محفوظ کووید۱۹ برای کشورهای با درآمد کم و متوسط استفاده خواهد شد. در صورتیکه سایر کشورها تعهدات شان را به برنامۀ کوواکس عملی کنند، ایالات متحده متعهد است تا دو میلیارد دالر دیگر را به این برنامه فراهم کند.

ایالات متحده از قبل واکسین‌ها را به طور وام به همسایگان نزدیک خویش، کانادا و مکسیکو، فراهم کرده است. ایالات متحده با شریکان جهانی خود در بخش تولید و تدارکات کار خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که مقدار کافی واکسین برای همه و در هرجا میسر باشد.

وزیر خارجۀ امریکا با بیان اینکه در نهایت، ایالات متحده هرآنچه ضرورت است انجام می‌دهد تا برای مقابله با همه‌گیری‌های آینده آماده باشد، گفت: "بر آورده شدن این مامول مستلزم آن است تا کشورها به شفافیت، تشریک معلومات، و در عین زمان دسترسی به متخصصین بین المللی متعهد باشند. ما به یک تعامل متداوم برای تمویل، افزایش ظرفیتو حسابدهی نیاز داریم تا تمام کشورها بتوانند به زودی دست بکار شوند و از وقوع همه گیری جدید در آینده‌ها جلوکیری کنند. و ما اصرار می‌ورزیم تا در مورد منشایاین همه گیری تحقیقات شفاف انجام یابد، برای اینکه دانسته شود که چگونه رخ‌داد و در آینده دوباره تکرار نشود."

برای نیل به تمام این اهداف،وزیر خارجۀ ایالات متحده گایل سمیت را به صفت هماهنگ کننده برای پاسخ جهانی به کووید۱۹ و امنیت صحی معرفی کرد.

وزیرخارجۀ ایالات متحده گفت: "این لحظات حیاتی است و زمانی است که باید بزرگ بیندیشیم و با جرات عمل کنیم و ایالات متحده در برابر این آزمون خواهد ایستاد."

XS
SM
MD
LG