Accessibility links

Breaking News

ህዝቢ ሶርያ እንዳተሳቐየ ዝካየድ ምርጫ ዘሕፍር'ዩ


ህዝቢ ሶሪያ ነቲ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመታት ኣብ ኲናት ኣጥሒልዎ ዝርከብ ጎንፂ ዘላቂ፟ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምርካብ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብቁ፟ፅሪ 2254 ውሳነ ሓሳብ መሰረት ዘቅ፟ረቦ ፍታሕ ክትግበር ይግባእ ።

እቲውሳነ ሓሳብ ኣብ 2015 ብሙሉእ ድምፂ ዝሓለፈ ኮይኑ "መፃኢ ዕድል ሶርያ ህዝቢ ሶርያ ኣብ ዝውስኖ ዝተሞርኮዘ ይኸውን " ብዝብል ሓዱሽ ሕገ መንግስቲ ኣብምቅ፟ራፅ ፣ ናፃን ፍትሓውን መረፃ ምክያድን ዝበሉ ዝሓዘ ፍኖተ ካርታ ዝሓወሰ እዩ ።

26 ጉንበት ሶርያ ፕሬዝዳንታዊ መረፃ ከተካይድ ትሸባሸብ ኣላ ይኹን እምበር ዝተፃሕፈ ሓዱሽ ሕገ መንግስቲ ኮነ ብወገን መንግስቲ ሶርያ ዝተራእየ ዝኾነ ዓይነት ምምሕያሽ የለን ።ነቲ ኣብ 2014 ስድራ ኣሳድ ዘካየድዎ ዝተጭበርበረ መረፃን 92% ድምፂ ረኺበ ዝበሉሉን እዋን መረፃን ዝመስል ከምዝድገም ጥርጥር የብሉን ።

ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪን ፊልድ ኣብ ቀረባ እዋን ንባይቶ ፀጥታ ኣብ ዝሃበኦ መብርሂ እቲ ሶርያ እተካይዶ መረፃንፃ ፍትሓውን ከምዘይኸውንን ንህዝቢ ሶርያ'ውን ከምዘይውክል እየን ሓቢረን ።

" ሓዱሽ ሕገ መንግስቲ ከውፅእ ዘይከኣለ መንግስቲ ኣብ 26 ጉንበት ዘካይዶ መረፃ ንይምሰል ከምዝኾነ ሓደ መረጋገፂ እዩ ።" ኢለን ንሰን ወሲኸን "እዚ ቤት ምኽሪ ብሙሉእ ድምፂ ከምዝወሰኖን መረፃ ክካየድ እንተድኣ ኾይኑ ሓዱሽ ሕገመንግስቲን ትዕዝብቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ዝሃለወሉን እዩ ክኸውን ዝግባእ " ኢለን ።

እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣምባሳደር ቶማስ ግሪን ፊልድ ስርዓት ኣሳድ ናይ ይምሰል መረፃ ከካይድ ክሸባሸብ ከሎ ህዝቢ ሶርያ ግን ብጥምየት ይሳቀ፟ይ ኣሎ ።ህይወት ኣድሕን ሓገዛት ንኸይኣትዉሉ መንግስቲ ሶርያ የተዓናቅ፟ፍ ከምዘሎን ቤት ምኽሪ ፀጥታ'ውን ነቶም ብሚልዮናት ዝቁ፟ፀሩ ሓገዝ ዘድልዮም ዜጋታት ንምብፃሕ ዶባት ባል ኣል ሳላምን ያሩቢያን ክኽፈቱ ብዘይ ምግባሩ ስቃ፟ይ እቲህዝቢ ክዛይድ ገይሩዎ እዩ።

ብሙዃኑ ባይቶ ፀጥታ እተን መሰጋገሪ ዶባት ናብ ዝነበረን ተግባር ክምለሳን ኣብ ሞንጎ ሶሪያን ቱርክን ኣብ ባልሃዋ ዝርከብ መሰጋገሪ ዶብ ንሓደ ዓመት ከምብሓዱሽ ክኽፈት ክፍቀድ ብምግባር "ቀረባት መግቢ፣ መፅለሊን ሕክምናዊ ቀረባትን ክበፅሑ ምክትታልን ኣድላዪ እዩ ኢለን ። ከምኡ'ውን ኣብ ደቡብ ምብራቅ፟ ሶርያ መዓስከር ሩክባን ን16 ኣዋርሕ ዝፀንሑ ተመዛበልቲ መንግስቲ ኣሳድን ሩስያን ከሕልፍዎም ብዘይምኽኣሎም ኣገልግሎ ሕክምና ክረኽቡ ኣይከኣሉን ። ክብላ ተዛሪበን እየን ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ።

ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሶርያ ጠጠው ከምእትብልን " ንፖለቲካዊ ጎንፂ ሶርያ ፍታሕ ክወሃቦን ንፅውዕ" ኢለን ። ብሙዃኑ እዚ ቤት ምኽሪ'ውን ንሕዝቢ ሶሪያ ክድግፍን ሰብዓዊ ሓገዛት ንኽበፅሕሎም መንገዲ ከተዓራርን ንፅውዕ ኢለን ።

XS
SM
MD
LG