Accessibility links

Breaking News

ሓድሽ ዝተመርጸ መንግስቲ ሶማል ብዙሕ ብድሆታት ይጽበዮ


ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 16 ጉምበት ህዝቢ ሶማልያ ንሓሰን ሸኽ መሓመድ ፕሬዝዳንቱ ገይሩ መሪፁ እዩ ።እቲ ምርጫ ናይቲ እናተናውሐን ተደናጉዩን ዝመፀ ከይዲ መረፃ ዕልባት ዝረኸበሉ ኮይኑ እቲ ፕሬዝዳንት ንኣርባዕተ ዓመት ጥራሕ አብ ስልጣን ክፀንሕ ዘፍቅድ መስርሕ እታ ሃገር ኣብ ወርሒ ለካቲት 2021 እዩ መዓልቱ ዘብቀዐ ።

“ ኣሜሪካ ህዝቢ ሶማልያ ኣብ መፈፀምታ ሃገራዊ ከይዲ መረፃ ብምብፅሖም እንኻዕ ሓጎሰኩም ትብል ። ከምኡ’ውን ንሓሰን ሸኽ መሓመድ ፕሬዝዳንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማልያ ኮይኖም ብምምራፆም እንኻዕ ሓጎሰኩም እናበልና ንመፃኢ ብሓንሳብ ምስኦምን ምምሕዳሮምን ተቐራሪብና ክንሰርሕ ኢና ‘’ ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም ።

እቲ ንኣርባዕተ ዓመት ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ወሰንቲ ጉዳያት ንኽርስዑ ገይሩዎም እዩ ። ሶማልያ ንኽትምዕብል ሃገራዊ መንግስትን ኣባል ፌደራል መንግስቲ ዝኾና ክልላትን ኣብ ሞንጎአን ዘሎ ምቅሕሓራት ብምፍታሕ ኣብዚ እዋን ሶማልያ ገጢሙዋ ዝርከብ ብድሆታት ብሓንሳብ ኮይኖም ክፈትሕዎ ይግባእ ። ቅድሚ ኹሉ ግን ክልተ ነገራት ፍታሕ ክረኽቡ ኣለዎም ኢለን ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባስደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪን ፊልድ ።

አቲ ቐዳማይ ግብረሽበራዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ዘውርዶም ሓደጋታት ክእለዩ ይግባእ ።

‘’ ደሕንነት ፀጥታ ሶማሊያን ደሕንነታዊ ፀጥታ እቲ ዞባን ግብረሽበራ ንምቅላስ ኣብ ኣፅዋራታትና ዝተሞርከሰ ኣባና እምነት ኣለዎም ። እዚ ማለት ነቲ ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ናይ መሰጋገሪ መስርሕ ሕብረት ኣፍሪካ ወይ ድማ ዓጥምዒጽ

(ኣትሚስ) ሓገዝ ምግባር የድሊ ። እዚ ድማ ስርዓት መቕፃዕቲ ሶማልያ ተጠቒምካ ንሰላምን ፀጥታን ሶማልያ ስግኣት ኮይኖም ዝቕፅሉ ምቁፅፃር ማለት እዩ። ብኡ ኣቢልካ ነቲ ኣኽራርነት ዝመበገሲኡ ዘስካሕክ ሓደጋታት ሰብኣውያን ክቕንስ ምግባር ማለት እዩ።”

እቲ ካልኣይ ቀታሊ ፈተና ጅኣዱሽ ምምሕዳር ቀልጢፉ ክፈትሖ ዝግባእ ድማ ንልዕሊ ፮ ሚልዮን ሶማልያውያን ናብ ሓደጋ ኣውዲቑዎም ዝርኸብ ኣብ ዝሓለፉ ኣርባዓ ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ድርቂ ዝመበገሲኡ ሰብኣዊ ቅልውላውን ሰማይ ዝበፅሐ ናህሪ ዋጋ መግቢ ኮይኑ ጭካነ ዝተመልኦ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተካይዶ ብዘላ ኩናት ምኽንያት’ውን ናብ ሶማልያ ስርናይን ካልኦት ዓይነታት መግቢ ክኣቱ ብዘይምኽኣሉ እታ ሃገር ብጥምየት ክትጥቃዕ ይገብራ ኣሎ።

ኣምባሳደር ቶማስ ግሪን ፊልድ ከምዝበለኦ “ ኣሜሪካ ንቀርኒ ኣፍሪካ ንሰብኣዊ ሓገዛት ዝውዕል ተወሳኺ ፪፻ ሚልየን ዶላር ኣብ ወርሒ መጋቢት ከም እትገብር ኣፍሊጣ አያ ኢለን ።”

ንሰን ወሲኸን “ካልእ ምስ ሰብኣዊ ኩነታት ዝተኣሳሰረ ቁጠባዊ ደሕንነት ሶማልያ እዩ ። እዚ ድማ ብዙሕ ዕዳ ዘለወን ሃገራት ዕደኣን ንምውዳእ ዘለወን ተበግሶ ብዘኸደኦ ክያደ ተራእዩ ዝውሰን ይኸውን ። “ ኢለን እየን።

“ሶማልያ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ንረብሓታት ህዝቢ ሶማልያ ዝያዳ ዘድልዩ ፖለቲካዊ ፣ ቁጠባዊን ፀጥታዊ ምምሕያሻት ጠመተ ገይራ ክትሰርሕ ዕድል ኣለዋ ።” ዝበሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሊንከን “ኣሜሪካ ንመፃኢ ምስ መራሕቲ ሶማልያ ተሓባቢርና ሰላም ዝዓሰላ ፣ዴሞክራሲያዊትን ምዕብልትን ሶማልያ ኣብ ምግሃድ ክንሰርሕ ኢና “ኢሎም።

XS
SM
MD
LG