Accessibility links

Breaking News

መርገጺ መንግስቲ ኣመሪካ መስከረም 13,2021


70 ሚልዮን ኣብ ደቡብ ምብራቅ፟ ኤስያ ዝርከቡ ህዝብታት ናብረኦም ኣብ ሩባ ሜኮንግ ዝተመርኮዘ እዩ ። ኣገልግሎት መጓዓዝያ ፣ ሓይሊ ኤለትሪክን ካልኦት ምሕበራዊ መነባብረኦም ካብኡ ይጥቀሙሉ ። ኣብዚ ሩባ ዝኾነ ዓይነት ፀገም ምስዘጋጥም ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ንዝርከቡ ብሚልዮናት ዝቁ፟ፀሩ ሰባት ንሓደጋ ዘሳጥሕ ብሙዃኑ ቅድሚ ሰለስተ 10 ዓመታት ኣቢሉ ካምቦድያ ፣ላኦስ፣ ታይላንድን ቬትናምን ብሙዃን ኮምሽን ሩባ ሜኮንግ ወይድማ MRC ዝተባህለ ነቲ ማይ ዘማሓድርን ቀፃልነት ዘለዎ ልምዓት ዝኣመተን ዞባዊ ዘተ ዘማእከለን ናይ ሓባራዊ መንግስታዊ ትካል ኣጣይሸን ። ዩናይትድ ስቴትስ'ውን ንMRC ከም ልምዓታዊ ሻርኽቲ ብዕሊ ትድግፎ ።

ኣብ 2009 ወርሒ ሓምለ ዩናይትድ ስቴትስ ፣ ካምቦዲያ ፣በርማ፣ታይላንድን ቬትናምን ኣብቲ ዞባ ቀፃልነት ዘለዎ ቁጠባዊ ዕብየት ንምምፃእ ተበግሶ ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ሜይኮንግ ኣጣይሾም ። ኣብ 2020 ተበግሶ ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ሚኮንግ ዓብዩ ምሕዝነት ሜኮንግ -ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኑ። መስተን ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ሓሙሽተ ሃገራት ዝተፈፀመ ሽርክናውን ዝተዋደደ ዞባዊ ምትሕብባርን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓገዝ እናተገብረሉ እናዓበየ ይርከብ ።

ብሙኻኑ ዩናይትድ ስቴትስ ንሩባ ሜኮንግ መሰረት ገይሮም ንዘጋጥሙ ዶብ ሰገር ፀገማት ንመእላይ ንባዕላ ፅንዕቲ መሻርኽቲ ገይራ ትፅዕር ።ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንተኒ ብሊንከን ነዚ ኣመልኪቶም ብፅሑፍ ኣብዘቅ፟ረብዎ መግለፂ ከምዝበሉዎ "ምስ ሜኮንግ መሻርኽትና ግልፅነት ዘለዎ ፣ሕጊ መሰረት ዝገበሩ ፖሊሲታት ብምስጓምን ሰናይ ምምሕዳር ብምዕሳልን ናፃ ቁጠባን ቀፃልነት ዘለዎ ልምዓትን ከነዕስል ኢና ኢሎም።"

ብርግፅ እቲ ሽርክና ኣካል እቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንማእኸል ስነህንፃ ሕብረት ሀገራት ደቡብ ምብራቅ፟ ኤስያ እቲገብሮ ሓገዝ 'ዩ ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ህይወት ብኣማኢት ኣሻሓት ዝቁ፟ፀሩ ኣብ ዞባ ሜኮን ዝርከቡ ሰባት ቀይሩ እዩ። ይኹን'ምበር ግዘ እናነውሐ ብዝመፀ ቁፅሪ ዝተሓላለኹ ሓደስቲ ፈተናታት ከጋጥምዎ ጀሚሮም ። ከም ቅልውላው ከባቢያዊ ኣየርን ለበዳ ኮቪድ 19 ዝበሉ ተዃሳሕቲ ዕንቅፋታት ።

"ኣብዞም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታትንዘጋጠመና ስግኣት ለበዳ ኮቪድ 19 ንምስዓር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዞባ ሜኮን ንዝርከባ ሃገራት ስጋብ ሎሚ 8.5 ሚልዮን ክታበታትን ናብ ከባቢ 60 ሚልዮን ዶላር ዝፅጋዕ ንመተሓባበሪ ዘውዕል ገንዘባዊ ሓገዝ ሂባ እያ ።ከምኡ'ውን ምስ ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣናት ጥዕና ነቲ ለበዳ ኣብምቅ፟ናስን ኢሉ'ውን ንሓዋሩ ኣብ ምእላይ ምስራሕና ክንቅፅል ኢና ። ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ወይውን ቁጠባዊ ፅዕንቶ ዘይብሉ ካብ ክፍሊት ነፃ ዝኾኑ በዝሒ ዘለዎም ክታበታት'ውን ክንህቦም ኢና ።" ክብሉ እቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብቲ 3 ነሓሰ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተካየደ ኣኼባ ሜኮንግ ተዛሪቦም።

ንሶም ወሲኾም "ኣቢ ዝመፅእ ዓመት ብሓባር ኮይና ካብ ሚኮንግ ሓሊፉ ንዓለም ዝፀልዉ ዘለዉ ከምዓቅሚ ደቂ ኣንስትዮ ምዕባይ ፣ ንዝመፅእ ለበዳ ቀዳምነት ሂብካ ኣብ ምድላውን ኣብ ለውጢ ከባቢያዊ ኣየር ዘለና ድልየት ኣብ ምዕባይን ብስፍሓት ክንሰርሕ ትፅቢት ንገብር ኢሎም"

" ምሕዝና ሜኮን ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ናይ ፕሬዝዳንት ባይደን ኣረኣእያ ነቶም ሎሚ እናዓበዩ ዝመፁ ዘለዉ ዓለም ለኸ ዕንቅፋታት ንምእላይ ቀልጢፍና ናብ ተግባር ብመእታው ሓቢርና ክንሰርሕ ከለና ጥራሕ እዩ ።ናብ ዝብል ተግባር ኣትዩ ይርከብ ።ኣብልዕሊ እቲ ለበዳን ቁጠባና ኣብምምላስን ብእንረኽቦ ዓወታት ሃገራት ዞባ ሜኮንግን መሓዙተንን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስእምነት ከሕድሩ ይገብሮም" ኢሎም።

XS
SM
MD
LG