Accessibility links

Breaking News

መርገጺ መንግስቲ ኣሜሪካ


ሓደ ነቲ ኻልእ ፈቲዩ ዘይሕቦ ወይ 'ውን ዘይኸልኦ ዘይሕለፍ ክብል ቶማስ ጀፈርሰን ንናፅነት ኣመልኪቱ ኣብዘውፀኦ ምግለፂ የብረሆ። ከምኡ'ውን ሓደ ሰብ ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ዝረኽቦም ዕድሎታት ሙዃኖም ንምግላፅ ይጥቀመሎም ። ሎሚ ሰባአዊ መሰላት እናበልና እንፅወዖም ማለት እዩ ክብል እዩ እቲ ርእሰ ዓንቀፅ ሓተትኡ ዝጀመረ ።

ኣብዚ እዋን ሰባአዊ መሰላት ኣብ ናይ ወፃኢ ፖሊሲታት ኣሜሪካ ወሳኒ ዝኾነ ግደ እዩ ዘለዎም ።ከምኡ ንኽኸውን ድማ ኣብ 1948 ኣብ ውድብ ሑቡራት ሃገራት ኩለንተናዊ ትሕዝቶ ሃልዩዎ ንኽጸድቅ፟ ዓብዪ ግደ ፃዊትና ኢና ተዓዊትናሉ 'ውን ኢና።

ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፅኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፓምፔኦ ነዞም ዝይንፈጉ ወይጉ ወይ'ውን ዘይልገሱ ሰባኣዊ መሰላት ዝምልከት ኮምሽን ምጥያሾም ዝፍለጥ እዩ።

ማይክ ፓምፔኦ ንኣባላት እቲ ኮምሽን ከምዝበልዎ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ደገ ፖሊሲታት ሰብኣዊ መሰላት ብዘለዎ ስጡም ምትሕብባር ንዘቅ፟ረብዎም ኣብ ባይታ ዘለዉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘርእዩ መረዳእታታት ብዕሙቀት ክምርምርዎ ሓቲቶም እዮም ።

እቲ ኮምሽን ኣብ ተፈጥሮኣዊ ዕድሎታት ሰባኣዊ መሰል ኣድሂቡ ዘቅ፟ረቦ ሪፖርት ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ ገፅ /ዌብሳይት/ ጉዳያት ወፃኢ www.state.gov/ ይርከብ።

“ኣብቲ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተኻየደ ኣኼባ እቶም ውሳነታትን ፕሬዝዳንታንት እዞም መሰላት ንኽትግበሩ ብዝህብዎም መግለፅታት ፀቅ፟ጢ ክፈጥሩ ዝብሉ ሓሳባት ብድምፂ ክውሰኑ ኢና ገይርና ።ንኣብነት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ

ፓምፔኦ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቻይና ብሰንኪ እምነቶም ይሳቀ፟ዩ ንዘለዉ ሙስሊም ማሕበረሰብ ኡሁርስ ደጋጊሞም ክቃወሙ ሰሚዕናዮም ኢና ።”

ኣብ 1980 ሮናልድ ሬገን ኣብ ናይቲ እዋን ሶቭየት ሕብረት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጉላግ ትፍፅሞ ዝነበረት መስካሕካሓይ ጥሕሰት መሰላት ደቂ ሰባት ክተርፍ ብምግባሮም ተዓዊቶም እዩም።እዚ ኮምሽን ብተወሳኺ እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ኣብ ዜጋታታ እቲ ወስዶ ዓፈና 'ውን ክረኣ ገይሩ'እዩ።

“ ሰባኣዊ መሰላት ኣካል ፖሊሲታት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዳአ'ምበር ንሱጥራሕ እዩ ማለት ኣይኮነን ።ግን ኣዝዩ ወሳኒ እታወት ፖሊሲታት ወፃኢ እዩ ማለት እዩ።”

XS
SM
MD
LG