Accessibility links

Breaking News

ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ዘሎ ጉዳይ


ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ምስ ፕሬዝዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝተራኽብሉ እዋን ከምዝበልዎ "ዝተረጋገአን ክእመት ዝኽእል " ሸቶታት ርክባት ሩስያን ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ዝክእለሉ ዝተፈላለዩ ረእሰ ጉዳያት ምዝርራቦም ሓቢሮም ። ካብቶም ዘተታት ሓደ ስልታዊ ህድኣት ዝጠመተ ዘተ ንምጅማር ምውሳና ብሓጎስ ከምዝተቀ፟በልዎ ገሊፆም ። ኣብቲ ዘተ ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ንመፃኢ ኣብ ምቁፅፃር ኣፅዋራትን ምንካይ ሓደጋን ዝሕግዙ መዓቀንታት ንምድላው ባይታ ዘንፀፍሉ እዩ ።

ካልእ ብስፍሓት ዝተዘራረብሉ ርእሰ ጉዳይ ብዛዕባ ደሕንነት ሳይበር እዩ ። ኣብ መርበባት ሓበሬታ ሶላርውንድስ ባአገልግሎት ደህንነት ደገ ሩስያ ብዝበፅሐ ሓደጋ ኣብ መላእ ዓለም ብኣማኢት ዝቁ፟ፀሩ ኮምፑተራትን ከምኡ'ውን ሚስጥራት ውልቀሰባትን ትካላትን ትካላትን ብምዕፃው ልዑል ገንዘብ ክኸፍሉ ዘገድድ /Romware/ ዝተባህለ ሩስያ ዝመሰረቶም ጥቅ፟ዓታት ዝጠመተ ነይሩ ።

ፕሬዝዳንት ባይደን ከምዝበልዎ ሰብሞያ ክልቲኣን ሃገራት ኣብ ሓባራዊ ንፁር ምስምመዓት ብምብፃሕ ክሕለፉ ዘይግበኦም ገደባት ማለት(ንሳይበራዊ ጥው፟ዓት) ዝምልከትን ካብ ክልቲኣን ሃገራት ንዝብገስ ንፁር ምኽኛት ዝከታተልን ብሓባር ንምስራሕ ተሰማሚዕና ኣለና ኢሎም።

ካልእ ኣድላይነት ሰብኣዊ ሓገዝ ነቶም ብሚልዮናት ዝቁ፟ፀሩ ዝሳቀዩ ዘለዉ ሲርያውያን ምብፅሑ ክቅ፟ፅል ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ርግፀኛታት ክኾናሉ ኣብ ዝግባእ ኩነታት'ውን ዘትየን እየን ከምኡ'ውን ክልቲኤን ሃገራት ሩስያን ዩናይትድ ስቴትስን ኣሸበርቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ከምብሓዱሽ ንኸየንሳእርሩ ዘበርክተኦ ዘለዋ ኣስተዋፅኦ መብርሂ ዝተዋህበሉ ዛዕባ ነይሩ ።

ጠመተ ዝተገብረሉ ካለእ ዛዕባ ምምሕዳር ኢራን ኒኩለራዊ ኣፅዋራት ክዕድግሉ ዝኽእል ኩንታት ክረክብ ከምዘይብሉ ዘረጋግፅ እዩ ነይሩ ። ፕሬዝዳንት ባይደን ንፕሬዝዳንት ፑቲን ፈተንቲ ርእሰ ጉዳያት ኣልዒሎም 'ዮም ንጉዳይ ዩክሬን ኣመልኪቶም "ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሉኣላዊነት ዩክሬንን ሓድነታዊ ምሕደራን ኣመልኪታ ዘየማትእ ውሳነ "ከምዘለዋ ብምግላፅን ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ኩልግዘ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ጥራሕ እዩ ክፍታሕ ዝግባእ " ንሱድማ መንነትና እዩ ዘርኢ" ክብሉ ፕሬዝዳንት ባይደን ተዛሪቦም።

ፕሬዝዳንት ባይደን ወሲኾም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ጉዳይ መራሒ ተቃ፟፟፟ዋሚ ፓርቲ ኣሌክሲ ናቫሊን ኣልዒሎም ተዘራሪቦም ። ፕሪዝዳንት ባይደን ንጋዜጠኛታት ከምዝበልዎ ናቫሊኒ ኣቤት ማእሰርቲ እንተሞይቱ "ሳዕቤኑ ኣብ ሩስያ ከቢድ እዩ ዝኸውን ክብሉ ንፑቲን ብግልፂ ከምዘተሓሳሰብዎም ተዛሪቦም። ከምኡ'ውን ኣብ ልዕሊ ፈነወ ሬድዮ ኔትዎርክ ኣሜሪካ ነፃ ኣውሮፓ /ራድዮ ናፅነት / ብከርሚላን ዝበጽሕ ዘሎ ፈተነታት ምትዕንቃ፟ፍ ኣልዒሎም ሓሳባት ብነፃነት ናይምግላፅን /ናፅነት ፕረስ/ ብናፅነት ናይ ምዝራብ መሰልን ፀቅ፟ጢ ገይሮም ንፕሬዝዳንት ከም ዘብርህሎም ሓቢሮም።

እቲ ስዓታት ዝወሰዶ ዘተ "እወንታዊ" ድባብ ዝነበሮ ከምዝነበረ እዮም ፕሬዝዳት ባይደን ድሕሪ እቲ ዘተ ዝተዛረቡ ። ንሶም ክልቲኤን ሃገራት ማዕቢለን ንዓለም ክረብሓሉ ዝኽእላሉ ባይታ ነፂርና ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ወሳናይ ዝኾኑን ጥቅ፟ምና /ድልየታትና/ ናብ ሓደጋ ዘሳጥሑ ፈተነታት ከጋትመና ከሎ ቀጥታዊ ምላሽ ከምእንወስድ ።

"ንቅ፟ድሚት ዝስርሑ ተወሰኽቲ ስራሕቲ ኣለዉ እዮም " ዝበሉ ፕሬዝዳንት ባይደን " ንሎሚ ግን ምስ ሩስያ ከመይ ክንሰርሕ ከምዘለና ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ከመይ ክከውን ከምዝግበኦ ግልፂ ዝኾነ መሰረት ኣንፂፍና ኢና" ኢሎም።

XS
SM
MD
LG