Accessibility links

Breaking News

Travay Kap Fet Sou Avni Konektivite


Yon editoryal ki reflete opinyon gouvènman Ameriken an:

Kowalisyon Libète Entènèt la, ke Etazini patwone ane sa a, se yon gwoup peye ki gen kom bi presi pou travay sou apui ak avansman respè dwa moun sou entènèt la ak nan kontèks nimerik.

Gwoup la opere anba prensip ke entènèt la "ta dwe yon gwo forom ki ogmante konektivite; ki etann kapasite moun genyen pou egzèse dwa yo; ki fasilite aksè san baryè ak konesans epi nouvo opotinite pou plizyè milya moun," dapre Sekretè Deta Adjwen Etazini Wendy Sherman. "Sepandan, li pa fasil pou aten objektif sa a," li ajoute.

"Kote demokrasi chache sèvi ak pouvwa entènèt la pou ede moun atenn pi gwo objektif yo, gouvènman otoritè yo yomenm chache deplwaye teknoloji sa yo pou divize ak minnen dwa sitwayen yo; mete babouket epi siprime dwa yo; limite libète yo, kraponnen yo epi vyole diyite imen. Yo konsidere entènèt la pa tankou yon rezo ankourajman, men pito yon mezi pou kontwole moun."

Nan diskou li te pwononse sa pa gen lontan nan yon evenman Kowalisyon Libète Entènèt la te oganize, Sekretè adjwen Sherman te di deplwaman rapid nouvo teknoloji tankou avansman ki fèt sa pa gen lontan nan domèn Entelijans Atifisyèl la, mande pou yo fè chanjman tanzantan pou atenn yon bon jan ekilib ant itilizasyon teknoloji yo ak prezèvasyon sekirite ak libète pèsonèl sitwayen yo.

" Objektif nou enpotan anpil anski konsène libète entènèt la ak pwosperite komun nou, si nou vle pwogrese globalman," Sherman deklare. "Paske si nou etann konektivite a, gen 2 milya moun ki paka branche sou entènèt ki va kapab fè sa e sa ka bay kwasans ekonomik la yon bourad; nou ka ogmante standar lavi; kreye djob; pwomouvwa solisyon inovativ pou tout kalite bagay soti depi chanjman klimatik pou rive nan reduksyon sekirite alimantè, amelyore sante piblik la epi pwomouvwa bon gouvènans ak devlopman nou ka apiye.

"Savledi fok nou reafime vizyon nou pou demokrasi nan epok nimerik la, Sekretè adjwen Sherman deklare. Fok nou asire ke miwa nap gade nan domèn sibèrespas la reflete lod entènsyonal la, e fok nou pare pou n adapte règleman sa yo fas ak nouvo teknoloji kap parèt. "Entènèt la, univè an liy la nan pi bon kondisyon li lè li ouvè pou kreyativite ak kolaborasyon.

Ouvè pou inovasyon ak ide. Ouvè pou kominikasyon, kominote, deba ak konvèsasyon, dezagreman ak diplomasi. menm bagay la aplike pou sistèm gouvènans demokratik, yon kontra sosyal ak estrikti sosyete a ki pi fo lè sitwayen yo gen espas lib pou vote, delibere, rasanble, manifeste, oganize epi pwomouvwa."

"Ouvèti sa a enpotan anpil anpil, Sekretè adjwen Sherman di. Paske lè mond nimerik la transparan, lè demokrasi byen aplike, se lè sa a tout moun ka patisipe nan siksè kolektif nou."

Sete yon editoryal ki reflete opinyon gouvènman Ameriken an.

XS
SM
MD
LG