Accessibility links

Breaking News

Plis Mwayen Pou Migran Antre Legalman


Kounyea, yon editoryal ki reflete pozisyon gouvènman Etazini an:

Administrasyon Biden-Harris la gen detèminasyon pou li ogmante mwayen legal pou migran antre Etazini e anpeche moun pran pakèt wout danjere ki rive sou fwontyè a.

Sekretè Deta Anthony Blinken ak Sekretè Depatman Sekrite Enteryè Alejandro Myorcas te prezante lis yon seri mezi pou sipòte objektif sa a.

Youn nan yo se tabli Sant Rejyonal pou Enskripsyon nan kèk lye ke otorite yo chwazi. Sant sa yo pwal ouvè dabò nan Kolonbi ak Gwatemala. Sekretè Deta Blinken chante lwanj 2 peyi sa yo kòm « bon jan patnè”:

“Sant sa yo, se òganizasyon entènasyonal ki patnè ak nou ki pwal jere yo e yo pwal fasilite moun ki kalifye pou vini yo benefisye mwayen akselere pou yo vin tabli nan peyi a kòm refijye, reyini ak fanmi yo, epi jwenn papye pou travay nan Etazini. Sant sa yo pwal ofri migran yo tou mwayen legal ak pwoteksyon imanitè ak refij nan lòt peyi tankou Kanada ak Espay.”

Sekretè Sekirite Enteryè Myorkas fè wè tou ke yon lòt mwayen pou ogmante mwayen legal pou migran yo se senplifye pwosesis ki la depi lontan pou reyini fanmi yo sou pawòl, pou Kiben ak Ayisyen, yon jan pou moun nan peyi sa yo ki konnen sèvis imigrasyon deja apwouve demann ke fanmi yo te fè pou yo, pou yo ka reyini pi vit ak fanmi yo nan Etazini.

“3èmman, mwen mande ekip mwen an devlope pwosesis pou reyini fanmi yo, sa ki pwal laji model ki la kounye a ke moun byen konnen, e ouvè yo pou kèk moun ki ap soti Salvadò, Gwatemala, Ondiras ak Kolonbi.”

4èmman, gras ak app mobil ke Pwoteksyon Ladwàn ak Fwontyè mete sou pye a ki gen siksè, plis moun pwal ka pran randevou nan lye kote yo gen dwa antre nan peyi a.

“Pwosesis pawòl la pou Kiba, Ayiti, Nikaragwa ak Venezyela, ak pou moun ki pa gen baz legal pou rete Etazini e ke nou te retounen nan Meksik, pwosesis sa yo pwal kontinye,” se Sekretè Sekirite Enteryè Myorkas ki pale konsa. « An menm tan, nou ap enpoze konsekans pou moun chache antre san sèvi ak mwayen legal nou yo. »

Pami konsekans sa yo, gen yon kanpe-lwen pou 5 an ki ap anpeche moun sa yo antre Etazini, ak posiblite pou nou jije yo kòm kriminèl si, apre sa, yo chache janbe fwontyè a ankò ilegalman.

“Kite m di sa klè, » se Sekretè Sekirite Enteryè Myorkas ki pale konsa, « Fwontyè nou an pa ouvè.”

Jan administrasyon Biden-Harris la abode sityasyon an, li “santre sou mwayen pou fè migran yo vini san brave menm danje yo, nan plis lòd e yon jan pi imen, epi yon jan ki ap fè vanse enterè pèp ameriken,” se deklarasyon Sekretè Deta Blinken.

Li ensiste tou sou jan li enpòtan pou nou travay ak patnè nou yo nan rejyon an. Genyen yon « misyon… nan mitan defi migrasyon an, » se Sekretè Deta Blinken ki ap pale. “Ki jan nou tout ka travay ansanm, jan nou ap fè la a, pou nou poze fondasyon pou avni miyò, pi asire e ki bay plis espwa pou tout sitwayen nou yo?”

Sete yon editoryal ki reflete pozisyon Gouvènman Etazini an.

XS
SM
MD
LG