Accessibility links

Breaking News

Sou Sekretè Deta Etazini Fernandez sou Prezèvasyon Lanmè a


Yon editoryal ki reflete opinyon gouvènman Ameriken an:

Gen 40% popilasyon global la ki abit a yon distans 100 kilomèt ak lanmè a. Anpil nan moun sa yo, sitou sa yo ki abite sou kot la, depann sou lanmè a pou viv. Se vre sitou pou moun ki travay nan endistri lapèch, transpotasyon, tourism ak rekreyasyon.

Vreman vre, lanmè a se yon motè esansyèl ekonomi global la. Men jodia, li an danje - an gran pati akoz aktivite kretyen vivan ki degrade ekosistèm lanmè a. Polisyon, surpèch, chanjman klimaik ak pèt abita kostal yo - tout bagay sa yo koze dega nan sante lanmè a. E lè lanmè a gen pwoblèm, moun ki depann sou li pou viv gen pwoblèm tou.

Lèzetazini apiye yon ekonomi ble durab, ki se yon nouvo konsèpt ki ankouraje itilizasyon durab resous lanmè a pou kwasans ekonomik, pi bon kondisyon lavi ak djob an menm tan ke li prezève sante ekosistèm lanmè a pou jenerasyon kap vini yo.

"Yon ekonomi ble se yon ekonomi ki apiye konsèvasyon lanmè a, an menm tan ke li apiye djob, djob ki lye ak aktivite kap dewoule sou lanmè,: Sou Sekretè d Eta pou Kwasans Ekonomik, Enèji ak Anviwonman an Jose Fernandez deklare.

Li ajoute: "Yon ekonomi ble se yon ekonomi ki apiye lapèch men tou li apiye aktivite konsèvasyon, yon ekonomi ki pran an konsiderasyon kominote ki benefisye de lapèch men tou konprann ke pou nou ka kontinye ak aktivite sa yo, fok nou prezève lanmè a. "

"Youn nan pwojè mwen kontan a mo pou m pwomouvwa se patenarya nou ak 4 peyi nan Amerik Latin nan," Sou Sekretè Fernandez fè konnen.

"Oganizasyon pou Kowoperasyon Ekonomik ak Devlopman an estime valè endistri ki baze sou lanmè a taka double disi ane 2030. Li taka vin gen yon valè $3 trilyon dola nan lavni," Sou Sekretè Fernandez deklare. "Sa pral fèt sèlman si nou kapab prezève lanmè a, kontwole lapèch la epi travay ak kominote yo -- pou ede yo konprann ke yo ka eksplwate resous maren yo, men tou konsève yo."

Sete yon editoryal ki reflete opinyon gouvènman Ameriken an.

XS
SM
MD
LG