Accessibility links

Breaking News

Juneteenth 2023


Yon editoryal ki reflete ideyal ak enstitisyon Ameriken yo:

19 Jyen, Ameriken selebre Juneteenth, yon fèt nasyonal ki gen yon siyifikasyon patikilye pou popilasyon Nwa Ameriken peyi a. Dat la pa komemore jou Pwoklamasyon Emansipasyon an te pibliye ofisyelman - ki se 1 Janvye 1863.

Li pa make non plis dat yo te ratifye 13èm amandaman Konstitisyon Etazini an, ki se 6 Desanm 1865. Amandman sa a te finalman aboli esklavaj toupatou Ozetazini.

Pito, li selebre jou lè finalman, pi fò popilasyon izole ansyen esklav ki tap viv sou zile Galveston nan Texas, te resevwa nouvèl dèske yo lib vreman vre. Sa te rive 19 Jyen 1865.

Yon ane pi ta, 19 Jyen 1866, yo te fete Juneteenth pou premye fwa nan Texas, e sa pat pran tan pou moun toupatou nan rejyon sid Etazini fete l tou. Jodia yo konsidere Juneteenth tankou fèt pi ansyen Nwa Ameriken yo.

Sa te pran yon lot 156 zan anvan ke Etazini te rekonèt ofisyèlman enpotans dat 19 Jyen 1865 la. 17 Jyen, 2021, Prezidan Joe Biden te deklare Juneteenth yon fèt nasyonal. Se konsa li te siyen lwa Jounen Nasyonal Endepandans Juneteenth la.

Prezidan Biden deklare: "Pou mwenmenm, rann Juneteenth yon fèt nasyonal se pat sèlman yon jès senbolik. Sete yon deklarasyon fè pou peyi sa a rekonèt orijin peche esklavaj la."

Li kontinye pou l di: "Pou yon moun konprann ke lagè nou te fè akoz kestyon sa a pat gen pou wè sèlman ak yon Inyon, men sete batay pi fondamantal peyi a janm fè sou kestyon libète a. (Mwen siyen lwa a) pou fèn sonje ke Pwoklamasyon Emansipasyon an pat yon senp dokiman. Li te kaptire espri libète ki te galvanize peyi a. Li te pwouve ke kèk ide pi puisan; ou paka demanti egzistans yo. Sa raple nou pwomès Etazini an ke nou tout kreye egal ego nan imaj Bondye, e ke nou merite resevwa tretman egal ego pandan tout vi nou."

Juneteenth make trajè esklavaj la ki dire lontan ansanm ak soumisyon, ak pwomès pou yon vi miyò nan lavni.

Sete yon editoryal ki reflete ideyal ak enstitisyon Ameriken.

XS
SM
MD
LG