Accessibility links

Breaking News

Abòde Prensipal Koz Imigrasyon Anbachal


Men yon editoryal k ap prezante opinyon gouvènman ameriken an

Administrasyon Biden-Harris la fikse yon anbisyon ki vize wo, ki gen plizyè branch ladann pou abòde prensipal koz migrasyon anba chal, oubyen mouvman moun k ap janbe fwontyè kote yo vyole ni lwa, ni regleman ni akò entènasyonal sou kesyon travèse fwontyè entènasyonal.

Metòd sa a gen ladann travay n ap fè ak gouvènman yo nan Amerik Santral la ak lòt gouvènman patnè, sosyete sivil, sektè prive, ak òganizasyon entènasyonal pou abòde kondisyon lavi nan rejyon an ki lakoz anpil moun konsa ap kouri kite kay yo pou jete yo nan peyi Etazini.

Nan yon rankont ki te fèt nan entènèt 26 Avril pase a ak Prezidan Gwatemala Alejandro Giammattei, Vis Prezidan Kamala Harris te deklare gen yon kantite pwoblèm ke moun konsidere kòm prensipal koz migrasyon anba chal.

"N ap gade kesyon mizè a, e ak sa yon mank opòtinite; kesyon move tan ekstrèm kote moun yo pa ka adapte yo ak klima a; ansanm ak kòripsyon ak move gouvènans; epi vyolans kont fanm, kont Endijèn yo ki se pitit natif-natal tè yo, Moun LGBTQ yo, ak moun ki se desandan Afriken."

"Etazini gen plan ogmante èd pou soulaje rejyon an; ranfòse koperasyon nou pou byen jere migrasyon an, pou l fèt an sekirite, e yon jan imen," se Vis Prezidan Harris ki pale konsa.

"Anplis de travay n ap fè ak chak nasyon konsène e gras ak efò nou ak òganizasyon entènasyonal yo, Etazini ap bati yon estrateji global ak enstitisyon entènasyonal yo, ak alye li yo toupatou sou tè a, ak kèk fondasyon isit nan Etazini, e ak sektè prive a ansanm ak òganizasyon kominotè yo."

Vis Prezidan Harris te anonse apre reyinyon sou entènèt la ke Etazini ap bay anplis 310 milyon dola pou sekou imanitè ak ensekirite alimantè nan rejyon an pou reponn bezwen ijan ak bezwen imedyat.

Nan èd sa a gen asistans pou moun Salvadò, Gwatemala, Ondiras, ak rejyon an menm. Ed imanitè a ap bay asistans manje ann ijans, abri sekou, swen sante, konsiltasyon pou malnitrisyon, materyèl pou lave men e pou ijyèn, pwogram pwoteksyon, pou ede moun refè ekonomi yo, ak antrènman pou moutre moun mwayen pou yo byen pase nan lòt dezas k ap vini e nan chòk klima.

"Yon pati nan espri ki dèyè travay nou an sèke, natirèlman, Emisfè Wès la se kay nou tout k ap viv ladann, e moun ki ladann ak vwazen nou yo ... yo toupre e konsa nou gen yon responsablite pou n angaje nou," pawòl Vis Prezidan Harris.

"Mwen kwè ke travay la, pou l gen siksè, fòk tout moun patisipe. E mwen kwè tou, fòk gen volonte politik e fòk nou redi pou n akonpli bu nou. Men mwen gen konfyans ke nou ka fè pwogrè e kreye yon sans espwa pou lavni."

Sete yon editoryal ki t ap prezante opinyon gouvènman ameriken an

XS
SM
MD
LG