Accessibility links

Breaking News

ርእሰ ዓንቀጽ፡ ፕረዚደንት አሳድ ብእምነት ልዝብ ሰላም ከካይዱ ኣለዎም


ቅድሚ 13 ዓመት ስርዓት ኣሳድ ብሰላማዊ መንገዲ ይካየዱ ንዝነበሩ ሰልፊታት ተቓውሞ ጭካነ ብዝተመልኦ ጨፍጫፍ ምላሽ ሂቡ። ስርዓት ኣሳድ ነቲ ንልዕሊ 500,000 ህይወት ዝበለዐ ኩናት ጠጠው ንምባል ዝተፈተኑ ዲፕሎማሲያዊ ፃዕርታት ብምንፃግ ሰላማውያን ሰባት ይኣስር፣ የሳቒን ይቐትልን ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ሶርያውያን ኣመዛቢሉ ካልኦትውን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዕቑባ ክሓቱ ከልዉ ገሊኦም ድማ ርሒቖም ክስደዱ ገይሩ ኢሎም ወኪል ግዚያዊ ምኽትል ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ጄፍሪ ደላውረንቲስ

ልዕሊ 130 ሶርያውያን ኣብ መዳጎኒ ማእከላት እቲ ስርዓት ወይውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስኣተዉ ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ከምኡውን በቲ ስርዓትን ከም ብዓል ዳዕሽን ካልኦት ኣብቲ ጎንፂ ተሳትፎ ዝነበሮም ጉጅለታትን ተቐቲሎም ክኾኑ ከምዝኽእሉ ዝእመን ጠፊኦም ዝተረፉ እዮም።

ሶርያ ዘይሕጋዊ ምዝውዋራት ዕፃት ብምዕልቕላቕ ስግር ዶባ ዘይምርግጋኣት ንኽፍጠር ትገብር ኣላ። ከምኡ’ውን ስርዓት ኣሳድ ሩስያ ንሶርያ ተጠቒማ ኣብ ኣፍሪካ ዘይምርግጋኣት ንኽፍጠር ኣፅዋር ዘሰጋግረላ ማዕከን ሎጂስቲኩ ክትከውን ኣፍቂዱሉ እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ጄፍሪ

ካብ ብምብጋስ ኣሜሪካ ምስ ኣሳድ ዘለዋ ርክብ ናብ ንቡር ኣይክትመልስን እያ፣ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ዝተሳተፉ ካልኦትውን ኣትሪርና ንቃወም። ኣብ ልዕሊ ኣሳድ ዘምበርናዮ ክልከላ ኣይክነልዕሎን ኢና ወይውን ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ሓቀኛ፣ ንኹሉ ዝሓቖፈን ተሓድሶኣዊ ለውጢ ከይመፀ ዝግበር ዳግመ ህንፀት ኣይንድግፍን።

ሃገራዊ ምቁርፅ ተፃብኦ ክግበርን ብግፍዒ ዝተኣሰሩ ሰብኣውያን ክፍትሑ፣ ኣብ መወዳእታውን ስርዓት ኣሳድ ብቕንዕና ኣብቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ክሳተፍ ደጊምና ፃውዒትና ነቕርብ።

XS
SM
MD
LG