Accessibility links

Breaking News

16 Jou Aksyon Kont Vyolans Moun Sibi Paske Yo Se Fanm


Men yon editoryal ki pral ban nou opinyon gouvènman ameriken an.

16 jou ki pase ant Jounen Entènasyonal Eliminasyon Vyolans sou Fanm yo, ki tonbe le 25 novanm, ak Jounen Dwamoun nan, ki tonbe le 10 desanm, se 16 jou ki konsakre pou mennen yon kanpay atravè lemond pou reveye konsyans sou vyolans yon moun sibi poutèt li se yon fanm oubyen yon tifi, epi pou mobilize moun tout kote pou pote chanjman nan kalte vyolans sa a (swa, vyolans yon moun sibi poutèt sèks li).

Vis Administratè Pwovizwa USAID a, John Barsa, deklare: “Vyolans sou fanm yo depase kad fwontyè ak kilti: youn sou chak gwoup 3 fanm fè nan vi li eksperyans vyolans ki baze sou le fèt ke li se yon fanm. Malerezman, chif sa yo ogmante pandan peryòd pandemi KOVID-19 la. Patnè USAID yo konstate yon ogmantasyon nan zak vyolans ki fèt sou fanm yo ak tifi yo, nan moman konfinman an vin deranje fason moun jwenn pen kotidyen an epi li vin pi difisil pou moun gen aksè ak manje e pwoizyon ki bon mache.”

Depi lontan deja USAID rekonèt enpòtans nesesite pou moun fè fas ak diferan fòm vyolans ki afekte kapasite medam yo pou yo fè efò epi reyisi. Vis Administratè Pwovizwa Barsa ajoute: ”Sou Administrasyon Trump la, USAID elaji kad patenarya li ak òganizasyon non-gouvènmantal yo, gwoup fanm yo, konpayi nan sektè prive a epi enstitisyon gouvènmantal yo pou reyalizasyon pwogram ki efikas pou ranfòse priz-konsyans moun sou pwoblèm nan epi evite konsekans nuizib vyolans sou fanm genyen.”

Pa egzanp, gras ak Estrateji Ameriken pou Fanm, Lapè ak Sekirite, gen pwogram k ap byen mache pou pwoteje fanm yo ak tifi yo anba vyolans, esplwatasyon ak abi, nan kad efò Ajans la ap deplwaye nan domèn asistans pou devlopman ak sèvis imanitè. Depi ane 2017, USAID pèmèt patisipasyon yon afè de 70 mil fanm nan pwosesis pou tabli lapè, epi li te ofri swen, asistans legal ak èd ekonomik ki te enpòtan pou plis pase 6 milyon moun ki rive chape anba vyolans yo te sibi paske yo se fanm.

Sepandan, se yon batay ki long e ki difisil. Paske, twò souvan nan kèk sosyete, moun twouve nòmal vyolans yon moun sibi paske li se yon fanm: e se rezilta le fèt ke kominote a ak gouvènman an echwe nan devwa yo genyen pou yo rekonèt e valorize dwamoun fanm yo ak tifi yo. Se poutèt sa apèl tankou sila ki lanse pandan 16 jou yo pou mande Aksyon Kont Vyolans ki Baze sou Sèks, se apel ki trè zenpòtan pou lite pou elimine kalte vyolans konsa. Apèl sa yo brake limyè a sou madichon sa a epi sou politik ak pratik ki pèmèt vyolans konsa egziste.

Vis Administratè Pwovizwa Barsa fè konnen:

“Se nou tout ki genyen yon wòl pou n jwe nan efò pou mete fen nan vyolans kont fanm; pou n chanje konsekans mechan li genyen sou kretyen vitan, sou lafanmi ak kominote yo; epi pou n ankouraje respè dwa tout moun. Pandan 16 jou sa yo e chak jou, USAID rete ini nan efò pou l prezève e pwoteje diyite fanm yo ak tifi yo atravè lemond. ”

Sete yon editoryal ki t ap ban nou opinyon gouvènman ameriken an.

XS
SM
MD
LG