Accessibility links

Breaking News

Ogmantasyon Jefò Pou Konbat COVID-19


Yon editoryal ki bay opinyon gouvènman Ameriken an.

"De lane ki sot pase yo pwouve nou ke anski konsène COVID-19, si yon moun menase, nou tout menase."

Sekretè d'Eta Antony Blinken deklare Etazini gen kom objektif "pou mete fen nan pandemi a e mete mond lan nan yon pi bon pozisyon fas ak pwochen an." Blinken te pale konsa pandan Rankont o Somè pou Demokrasi a, kote li fè remake ke Etazini deja dispoze plis pase 330 milyon vaksen ki efikas e ki gen sekirite pou 100 peyi ak ekonomi yo. Sa fè pati angajman Etazini pran pou'l dispoze 1,2 milya doz vaksen COVID-19 anvan sezon otònn 2022 a.

"Nou fikse kòm objektif pou'n vaksinen omwens 70% mond lan anvan mwad Septanm nan ak vaksen ki kalite, si, ak efikas," Sekretè Blinken deklare.

"Pou fè sa, fòk peyi yo ogmante jefò yo pou ogmante pwodiksyon, ogmante kantite vaksen yap fè kado, reponn angajman yo vizavi COVAX epi ede rezoud kèk nan defi ki poze brid sou kou ki fen vaksen tounen vaksinasyon."

Savledi "detèmine lojistik stokaj ak livrezyon plizyè milyon vaksen ak sekirite, ede peyi planifye epi mete ann aplikasyon kanpay vaksinasyon, epi apiye travayè lasante yo, " Sekretè Blinken deklare.

Li ajoute ke peyi demokratik yo byen plase pou dirije jefò global sa a.

"Peyi demokratik yo lè yo byen jere reziyan, kreyatif e yo gen kapasite pou yo simonte defi konplike, yo ka adapte vit lè li nesesè, e sak pi enpòtan yo pran angajman pou reponn ak tout fòs yo bezwen pèp la sitou nan epòk kriz."

Pou mete yon ola nan COVID-19, fòk peyi yo transparan e pale kare bare ak sitwayen yo. Sa mande yon pataj done, itilizasyon resous piblik yon fason responsab e si gen erè ki fèt, admèt li tou swit. E se paske nou pap rete pandemi a toutotan tout moun pa pwoteje, ke fòk nou asire ke tout moun, kèlkeswa kote yap viv, gen aksè a vaksen ki si e efikas.

An fen, konbat COVID 19 mande echanj lib ide ak solisyon, Sekretè Blinken deklare.

"Responsab gouvènman, ekspè sante piblik, savan, manm sosyete sivil la, sitwayen - yo tout ap travay ansanm toupatou pou fè fas ak pandemi a, soti depi detèminasyon kiyès ki te an kontak ak moun ki enfekte a pou rive nan distribisyon vaksen yo. Yo tout se zouti esansyèl nan lit kont COVID-la, e yo reprezante prensip demokratik de baz tou."

"Fòk nou rete angaje vizavi prensip sa yo nan mwa kap vini yo e inifye mond lan dèyè prensip sa yo pandan nap travay di pou mete yon ola nan pandemi a."

Sete yon editoryal ki reflete opinyon gouvènman Ameriken an.

XS
SM
MD
LG