Accessibility links

Breaking News

BAMBARA EDITORIAL AMERIKI FANGA KA LASELI US EFFORTS DEMOCRACY MALI


Ameriki jamana bɛ CEDEAO ton kɔ kɔrɔma don aye waleya mun ta Mali foroba fanga ani basiguili sinsin li kola.

U ka lajɛrɛ kinrin kinrinlele mun kera janviye kalo tilen 8, ton jamana 15 ye dafali ŋanguili wɛre sigui Mali kunan sardasu kelen ka kalata kɛli bɔ a dɔkɔ kɔrɔ. A ŋanguili dɔ ye nafolo munu munuli jamana ni ŋonkɔ cɛ ŋonguirili ye, CEDEAO jamanaw ka dukulu ni finŋŋen siraw dancɛw datukuli ni Mali ye ani u ka lasiki denw lawili ye ka bɔ Bamako.

Mali jamana fanga ŋɛmɔkɔ, Assimi Goita, nana fangala jamana ŋɛmɔkɔ kɔrɔ IBK ka fanga dafiri uti kalo san 2020. Mai kalo san 2021, Goita ye furancɛ fanga ŋɛmɔkɔ ka fanga dafiri ni ka fanga ta. Mali furancɛ fanga tu ye layidu di ko a bina kalata kɛɛ fevriye kalo san 2022. Gan desemburu kalo, jamana ŋɛmɔkɔɔ ye laŋini kɛ koka a bila fo san 2026.

U ka laseli sɛɛben fura la, CEDEAO ŋɛmɔkɔw ko ni wakati kura " tɛ bɛ fiyehu". U sekira a kan ko u bina ŋanguiliw nunu waleya yasa jo saria fanga ka segui jamana konon.

Farajɛ jamanaw ka keleya tonb, Fransi ani anglais jamanaw fara la Ameriki jamana kan duniya seleke kɔɔnonnan la ka CEDEAO ka ni waleya lafasa.

A ka laseli dola duniya jamanaw ka keleya tonba la, Ameriki jamana ka lasiki den tonba la, Linda Thomas Greenfied ko ' an bɛ CEDEAO ka dusuma kasi don ani furancɛ fanga ŋɛmɔkɔw tɛfɛ ka fin kɛ yasa ka kalata laben, u kelen ka fanga dafiri uti kalo san 2020. An bɛ wele wele da kɛ furancɛ fanga ye u ka u dalakan labato Mali denw fanfɛ u ka segui foroba fanga kɔnon la. Ko jamana denw ye o de ŋinigali kɛ, u ni o de kakan. San duru furancɛ te u nafa , o binan dɔ fara uka deku kan"

Ameriki lasiki den Thomas Green ye aka " dusuma kasi yira lakana baliya lawarali baliya Mali la". A ye kankarida Wagner ni a don'nen , a ka kuma la, ni dankarili adama hakɛw, o bison ka kɛ guɛlɛya ye, MInusma finitiguiw la kaw ka barala ani Mali jamana denw man, a ka kuma la.

U kuma tola ka ŋinsi Mali denw man, Mali lasiki den Issa Konfuru, ani Ameriki jamana ka lasiki den Thomas Green ko " an ka laŋini de ye ka bara kɛ ni aw ye... An ka barakɛ ŋonkonfɛ yasa ka jamana basiki, ani ka jamanadenw lasiki u bɔw yɔrɔ la'

XS
SM
MD
LG