Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka Laseliw GUANTANAMO DETAINEE TRANSFERRED TO MOROCCO


BIDEN-GUANTANAMO
BIDEN-GUANTANAMO

Ameriki jamana cɛsiri len, ko a binan dɔ bɔ Guantanamo Bay kaso la denw jaman la, nin a bɛ Cuba marala, yasa, a kase ka datuku

Juye kalo tilen 19, Ameriki jamana ka Finitikiw lakaw ka cakɛ da soba, Pentagone, ko Maroc jamana den, Abdul Latif Nasir, nin a bɛ Guatanamo kasola kabini san 2002, bilala kataka Maroc jamana la. Nasir nin a minɛla Afganistan, jalakila Ameriki jamana fɛ, ko a bɛ Taliban dɛmɛ la uka kɛlɛ la, inafo dekili kɛla maraman fin jugu kalani la kola.

Laseli seben fura dola, Ameriki Finitigiw ka soba, Pentagone ko san 2016, ko uka ladali sɛkɛ sɛkɛli sɛben fura la, ko nafa tɛ Nasir minɛli la tukuni " yasa ka dankari Ameriki jamana ka lakana la" . Ameriki jamana fanga kɔrɔ mun tɛmɛla, tun ma son Guantanamo kaso datukuliman, ani , a kaso la denw yɛlɛmali yɔrɔ wɛrɛ la tun jɔra. Abdul Nasir ye kasola den fɔlɔ ye mun binan bila kataka a fa jamana la kabini jamana ŋɛmɔkɔ, Biden ye fanga ta.

Kunanfonin di baro kɛnɛ dɔ kan, Ameriki jamana ŋɛmɔkɔya soba, White House walima “So Jɛma” ka kuma laseli kɛla, Jen Psaki ko " an ka laŋini ye ka Guantanamo Bay kaso ka datuku". A ko, Nasir bilali kɔfɛ, kasola denw " mɔkɔw 39 wɛrɛ bɛye. ....Olu la, mɔkɔw 10 biseka bila kataka yɔrɔ wɛrɛ la, 17 bɛ anka lada jateminɛli sɛkɛ sɛkɛli konon, 10 seben sardasu ka farakan kulu dɔ konon, ani 2 ŋanguira"

Ameriki jamana ka kɛnɛma kow ŋanabɔ minisiri soba ka kuma laseli kɛla, Ned Price, ye laseli sebenen do kɛ, mun bɛ , Maroc jamana tanu kasola den, Nasir ka yɛlɛmali kola " Maroc jamana ka ŋɛmaya jɔyɔrɔ Nasir takalila a fa jamana kan, kasɔrɔ , wakati tɛmɛlen, a tun tɛfɛ ka jatikɛ walew kɛlɛke denw dunan munu bɔra, Syrie jamana konron nin keŋŋankan, danse a fɛye, kakan ka jamanaw tɔw dusukun laminan ka uka faso jamana denw munu takamara kataka jatikɛ walew tonw dɛmɛ uka balahula"

A ŋinigalen nin mɔkɔw tan munu nin lada sɛkɛ sɛkɛli sɛben fura ye u yamariya yɛlɛmali kan, biseka ka kɛ wakatimi munan, Jamana ka ŋɛmaya soba, So Jɛma, laseli kela, Psaki ko " An Tiseka ka jaabili di o kan. Inafɔ aw ba don, kɛ cokoya den balla... an bika sira bɛ jateminɛ yasa kaseka farati kononla kasola denw nunu bɛ la yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ la, ka sɔrɔ ka Guantanamo Bay datuku"

XS
SM
MD
LG