Accessibility links

Breaking News

Bambara Editoriial Ameriki Fanga Ka Laseliw


A mana bɔ, da o da fɛ, Daniel Ortega ni Rosario Murillo jijalen, ko u bina dɛmɛ yasa Ortega ka sugandi tukuni ka kɛ Nicaragua jamana ŋɛmɔkɔ ye a chin naninan la. O hugumu kɔnɔla, u kelen ka bagabagali, poroporoli, ani ŋanguili daminɛ ka ŋinsi faso jaman man, kunanfonin di law, politikiw sinamatonw mɔkɔw.

U ye sariaw guɛlinw dow bila sekan yasa ka kuma minɛ kɛyɛrɛ ye kunanfonin dilaw dow , ani bɔlɔlɔw kɔrɔmatikɛli kɛlaw, ani kɛ yɛrɛ ye barakelaw, baŋuma kɛ tonw munu bɛ kɛnɛma nafolo sɔrɔ, jaguyala ka u yɛrɛ kɔfɔ inafo kɛnɛma mɔkɔw, o binan fanga yamariya ka u ka nafolo ko sɛkɛ sɛkɛ, mun labanan ni Nicaragua jamana saria sunba faleniye, mun bɛ chi ka so di, kojugu farabasi bali inafo " kojugu munu ye Fanga koniŋanli ye".

Jamana ka kalata laben soba ŋɛmɔkɔya bɛ Ortega ani Murillo, mun ye jamana berebere ton sinamaton n'sen bɔ kalata natala nun ka sɛben fura cinliye. Fanga sinamaton ka cɛbɔw minɛlen bɛ, u tɔrɔwlen, u balilen ka u kan bɔw jɔyɔrɔ ŋini yɔrɔw la, u jalakilen kuye kojuguw kɛ, inafo nafolo kolo latɛmɛli, ani ka " dankari Nicaragua faso jama ka hakɛw la", walima ka u minɛ ka sɔrɔ kun ' tala.

Ortega ani Murillo ka ni dantɛmɛ wale Nicaragua jamana kan sera ka kɛ ni mɔkɔw dow ka dɛmɛ ye jamana fanga, saria, kalata ani kiri fanga m’bo dala.

O kɔsɔ , Ameriki jamana ka kɛnɛma kow ŋanabɔ minisiri soba ye Ameriki jamana donin ni bɔli sɛben fura sɔrɔli guirintin n'bi Nicaragua jamana ŋɛmɔkɔw mɔkɔw 19 kan ani bere bere ton mɔkɔw dɔw.

" Ni kalo saba laban lan, Jamana ŋɛmɔkɔ Daniel Ortega ni a muso, ani Jamana ŋɛma dankan, Rosario Murillo, ye bagabagali ta ka ŋinsi mɔkɔ o mɔkɔ mun mason u ka waleyaw ma ni oye ka uka fanga sigui Nicaragua kan, ni u bere bere ton faden'w maw minɛli ye, kunafonin dilaw, sanfɛ kalandenw, jago kɛlaw, baŋuma kɛ ton, jo sariaw lafasa bagaw, ani ka u fadema bɛ n'sen bɔ Novemburu kalo tilen 7 kalata la" Ameriki jamana ka kɛnɛma kow ŋanabɔ so ka kuma lasela ka laseli sebenen dɔla

Ni waleya fɔra wale fɔlɔ dɔ kɔ, ni oye ka jamana donin ni bɔli yamariya sɛben guinrintin n'bin Nicaragua kiritikɛ mɔkɔw 150 kan, nonminɛli kelaw, ani ka dembayaw. Ni waleya bɛ bolila Nicaragua kan, mun bika dankari bɛya fanga la, jo saria hakɛw, inafɔ balili nisogoya takamaw la. A bɛ lawaleya u ka dembayaw fana kan.

"Ni waleya mun kɛra bi", kumana lasela Price ko " an ye an kan tiguɛ da yira wale jugu kon'nin ' lila ani Ortega ni Murillo ka waleyaw jugu kɔkɔrɔma n'do bagaw ka dankarili bɛjɛ fanga la. U ti n'do Ameriki jamana kɔnon la.

XS
SM
MD
LG