Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka Laseliw ASSISTANCE FOR SOUTH SUDAN


Juba-Nimule Road checkpoint, South Sudan
Juba-Nimule Road checkpoint, South Sudan

EDITORIAL - ASSISTANCE FOR SOUTH SUDAN

05-05-2021

SAN BA-FILA NI MUGANI KELIN KOW, KE COGO KURUBO, BI, KOMI SAN GELEMA YE, SOUDAN WORODUGUYANFAN JAMANDENW MA. DUNIYA KELENYA TON KA, FOLA; A JAMANA KUN NYSHELIN BE, BALOKO DESE BASIGIBALIYA ONI, BALOKOJUGUYA GERENTE MIN HAKEW NYONGON MA, YE, FOLO KABINI, JAMANA YEREMAHORONYA DON, SUDAN BOLO SAN TAN, KOFE.

TIGITIGI LA, TILEMAN LA, NOYE , MAI ANI, JUILLET KALO, KONGO WAATI YE, JATEW YE, A JIRA KO, OBINA KE, A, BELA JUGUMAN YE, TARIKU LA. MA MILLION WOLONFILA NI, BA-KEME WOLONFILA (7.7M) NYONGONA INAFO, A JAMANA DENW SIGIMAYORO FILA NI SABA, LA; MAGO BINA, KE, BALOKO BOLOMADEME LA; MINNU CELA, DENMSENIW MILLION KELIN NI, BA-KEME NAANI (1.4M) NI, A, YERA, KAFO, KO,

BALOKOJUGUYA FARIMAN BI, U, LA. O FANA LA, KASARAW NOYE, A, GELEYA CAMAN DALILU YE. SISANO, FUNTI FARINMAN KOLOLOW, KA, FARA COVID-19 BANA WALANKATALI , YE, A DEKUN TO, BE, LAJUGUYA. NKA, NI, GELEYA FAN BA YE, BUNAHADAMADEN KA, KEWALE YE, NI, O SOROLA, SAN CAMAN BALAWU BASIGIBALIYA FE, SIGIDA KELEW, POLITIKI FUNUN-FUNUN, ANI, YURUGU-YURUGU. A GELEYA, LAJUGUYARA, SALO FUNTI, CINCINLA KOKOYO, DANKARI ANI, COVID-19 BANA, BOLO.

AVRIL KALO DAMINE LA, AMERIK JAMANA FANGA YE, A LASE, KO, UYE, MILLION BI-KONONTON NI, DURU (95M) NYONGONA DEME KE ANI, BUNAHADAMADENYA BOLOMADE SUDAN WORODUGUYAN FAN JAMANADENW YE, MINNU BI, BALOKO BASIGIBALIYA JUGUMAN LA; MIN BI, SE, KA FALEN JAKONGO LA, SUDAN WOROUGUYAN FAN, MARA CAMAN KONO. O DEME WALEW,

BUNAHADAMADENYA SIRA FE, BONYANA FO, DOLLARI WARY MILLION KEME ANI, BI.SEGI NI FILA NI,KO;($482M) SAN BA.FILA ANI, MUGANI KELIN (2021)MUSAKAW LA.

O NAFOLO, KO.FOLEN FE, AMERIK JAMANA FANGA BINA, KENEYA WAJIBILEN,TOGO, JIGISEME, DJI MINTA SANUYALEN BO; ANI, FANA, SANUYA BAARADAW, NI BALO ANI, DUNKAFA A, MA CAMAN MA MINNU, DEGUNIN DO. O BALO FAN BA, BINA SAN, AMERIK CEKEDA MIN KA, BAARA NYESHILEN DUNIYA YIRIWALI FE, NOYE USAID YE; KA, TA, TOGO CIKELAW LA MINNU SERA KA, SENEMO KE, NYINAN, O SIRA FE, MISALI, LA USAID BI, A LANYINI KA, KOKORODON NYINAN, SENE ANI BALO SORATA KA, CAYA KOSOBE. AMERIK JAMANA KA, BOLOMADEMELI BI, WALANKATA ,KA FARA MAW MINNU YE, UKA SIGIYORO LABILA, SUDAN WORODUGUYAN FAN MA LABOLEN -REFUGIES- MINNU BI, WALI FASO

JAMANAW SIGI LA – UGANDA, SUDAN, ETHIOPIE, KENYA ANI, DEMOCRATIQUE REPUBLIQUE DU CONGO LA.

AMERIK JAMANA YE, BUNAHADAMADENYA DEME-DEME DI.BAGATO BELEBELE,YE, SUDAN WOROUGUYANFAN JAMANADENW MA. BUNAHADAMENDENYA DEME, TE, FURA YE, SUDAN WORODUGU.YANFAN KA, HADAMADEN BOLONO, KASARA DILALEN YE; NKA, NAFAMA BA, SIGIDA MOGOW KA, TO BALOLEN, ANI KA, U, NYEGAN NI, MANTOOROYA, LAFONI. LABAN LA, POLITIKI SIRA DE, YE, A FURA KELIN MIN BINA TO, SUDAN WORODUGU.YANFAN JAMANADENW LAJABA, KA KOTIGE

XS
SM
MD
LG