Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka Laseliw


Japan Defense Taiwan
Japan Defense Taiwan

Adama denw ka Doniyaw lawaleyali minɛnw labanw , inafo adama denw yɛrɛ ka bɔlɔlɔ minɛnw guilalen kumanan kura , ye sini ŋensigui ye. A da'ŋani yara ko Doniyaw lawaleyali minɛnw bina yɛlɛma do, an ka duniya taka bolow la . An ba don bi, ko ali, bɔlɔlɔ ka yɛlɛma bɛ ba'a don'nan bɛ jɛ fanga ani adama denw ya hakɛw lafasali kan, gan o kɔlɔlɔ filanan, nana falenw , ni jaguya fangaw ka dankarili o hakɛw la.

O kaman, a jaguyalen bɛ, bɛ jɛ fanga n'sin n'sin len bɛ jamanaw munu la, ka yɛlɛma do mako ŋenli sirakan, Doniyaw lawaleyali minɛnw labanw, inafo, adama denw yɛrɛ ka minɛnw guilalen kumanan kura,

Ameriki jamana ka kɛnaman kow ŋanabɔw minisiri, Anthony Blinken , ka laseli sefen Foroba Cakɛda Jamana ka lakana kola, adama denw yɛrɛ ka bɔlɔlɔ minɛnw guilalen kumanan kura babu kan “ko bara kɛ ŋonkonŋan nin jɛ ŋonkonye jɔyɔrɔ ani faga kaba kosɛbɛ guɛlɛyaw furakɛli la, ani ka fu siri bɔlɔlɔli dankari waleyaw la kɛyɛrɛ ye nafaw sɔrɔw man, ani anka bɛ jɛ fanga dambe ani an taka bolo mankara li man.”

"An ka bara fan ba ye ka sira ŋuma bila sekan adama ka doniya lawaliyali sira kan mun tɛ dan kari faso jama ka nafaw ani hakɛw la ani bɛ jɛ fanga minɛnw la. Fanga jugu ka dan tɛmɛ waleya bɛ kofɔ, inafo Chine ani Russie jamana bɛ waleya munu la, ani ka yira ko waleya jugu do. An kaka an yɛrɛ mankara, yasa ka laseli ŋuman kɛ.

"O deye an ka guɛlɛya ba ye"

Ameriki ka kɛnɛma ko ŋanaboli minisiri , Blinken, ye fɛrɛ wɔrɔ bilan sekan aka cakɛ da yasa ka ni guɛlɛya furakɛ.

A fɔlɔw ye ko ka dɔ bɔw, jamana ka foroba faratiw la, nin bɔlɔlɔ cen'nin kɛ minen jugu dokolen ani kɛ walew kɛlɛli len ani Doniyaw lawaleyali minɛnw labanw.

Filanan ye, an ka anka ŋɛmɔkɔ dɛmɛ cɛsirili Doniyaw lawaleyali minɛnw labanw doniyaw ŋokondan munbɛ senan sisan ni an jɔyɔrɔ ni an ka nafaw mankarali ye

Sabanan, an ka ka bɔlɔlɔ sira labilalen, lakanalen, lafasa, alini yɔrɔ caman bika a da'a tuku, ani bɔlɔlɔ lakana balilen ani datukulen ani faratilen bila sekan.

Fourth, we must set technical standards and create norms for emerging technologies.

An ka ka, taka siraw kura guɛlin bila sekan Adama denw ka Doniyaw lawaleyali minɛnw labanw kan.

Durunan, kada kɔlɔlɔw jugu kan bɔlɔlɔw bolili siraw kan, ka ŋensi bɛ jɛ fanga man, an ka ka jijali kɛ yasa Adama denw ka Doniyaw lawaleyali minɛnw labanw ka seka bara kɛ bɛ jɛ fanga tɔkɔla ani aka hakɛw mankara li kan.

Ani a ko nafama ma yɔrɔ, an ka kan ka kunanfonin falen ani ŋonkon cɛ ani ka bara kɛ ŋonkon fɛ, kadakan, jamana si kelen tiseka ka ni laŋiniw nunu sɔrɔw i kelen

" An mako bɛ Ameriki jamana la, ani an mako bɛ a teriw la yasa kase ka to ŋɛmɔkoya ani dambe mankarali jɔyɔrɔ la" Blinken ka kumana " yasa ka jijali kɛ jo sariaw ani bɛ jɛ fanga dambew ka to bɔlɔlɔw doniya ŋinili sirakan, yasa ka ni nafaw ŋuma lase uka faso jamaw man"

XS
SM
MD
LG