Accessibility links

Breaking News

Bambara editorial Ameriki Fanga Ka Laseli DISRUPTING WILDLIFE TRAFFICKING IN THE DRC


Dankarili Kungo Kɔnɔw Nin Ma Finw la Kongo Jamana La

Dankarili kungo kɔnon ninw ma finw, a fanw ani a minew, mun san songon bi taka i jɔw san konon dollari billion 7 kataka fo 32. O bɛ kungon kɔnon sogow minɛw fereli jugu ani ko jugu were munu bɛ kɛ nafa sɔrɔw sira duma juguma baye mun yamariyale tɛ.

Dankarili kungo kɔnon sogow ani uka yamariya baliya fereli ko jugu kelaw fɛ jamanaw dancɛw la ani marama fin tiguiw fɛ sera hakɛ la mun dama tɛmɛ la, mun bi ŋini ka dan kari kungo kɔnon sogow dɔw ka buguli la duniya kɔnon.

Kongo jamana ye duniya jamana tani wolofila ye munu la kungo kɔnonla kɔnonla finw ka ca kosɛbɛ, a ka ca ni ni kungo sogow suguya 400 ye, kɔnonw suguya 10000, jɛguɛ sukuya 400 ani yiri suguya 10000.

Ni waleya bɛ nima finw caman kɛ, danta finw munu tɛ sɔrɔ yɔrɔ si.

Gan, ni kungo ba jamana, ni a ma basigui ani ni yuruku yuruku fanga ka bo ye, bɛ Kongo jamana kɛ ni waleya jugu kɛ yɔrɔ ye, ni kojugu kɛlaw bifɛ . ka saman guɛlɛw, pangollion faraw, guere kelen biŋin ani fin wɛrɛ munu dakalen tɛ la bɔ farafina kataka Asie jamana n'gub kan.

Ameriki jamana ni Kongo jamana bɛ tɛguɛ di gnonkonman yassa ka seka kongo kɔnonan finw mankara u ka jamana denw tɔkɔla. Novemburu kalo daminɛ la, Ameriki jamana finitiguiw la kaw ye tɛkɛ kɛ a fere jugu kɛla fila kan Washington. O wakati klen la, Kongo, Kinshassa jamana ŋɛmɔkɔw, ye saman guɛle minɛ, guere kelen ani pangollion fara minɛ, mun sonkon bita ameriki dollari wari saba ani kila la.

Ni waleya sera kakɛ ni Ameriki jamana ka kɛnɛma kow lakana kulu Kongo jamana la ani Kongo jamana kɔnɔnan kow lakana kulu ka wili ka jɔ yasa ka fu siri dan karili kungo kɔnon finw.

Wili ka jɔ kura kɔnonla la yasa ka dankari kungo kɔnon fin man fiŋŋali la. Ameriki jamana ka kɛnɛma kow ŋanabɔ minisiriw so ye u ka jamana donin ani bɔli yamariya sɛben sɔrɔli guɛrintin n'bin Kongo jamana denw mɔkɔw segui kan kungo kɔnon finw fereli jugu ko kan.

'Kungo kɔnon finw fereli ye wale jugu ba de ye jamana dancɛ kokan mun bɛ dankari jamana ka foroba lakana kow la, sɔrɔw , jo saria ko, mara jijali kow kɛnɛya kan yasa kungo kɔnon sogow ka bananw kana cari adama denw la kow'la.

Kongo jamana jɔ yɔrɔ ka bo dankarili kungo kɔnon sogow la, finw munu bi bɔ kungo kɔnonla Farafina kataka Asie jamana n'gun kan, Arabu la konron yanfala' Ned Price ka laseli la, ni Ameriki jamana ka kɛnɛma kow ŋanabɔ bagaw kuman latɛmɛ la do.

' Ni guinrintin pinpinli dabɔra yasa ka fiŋŋin bila kow jugu munu bɛ tali kɛ kungo kɔnon finw labɔwli waleyaw kan ani yiri tikɛli yamariya bali walew' a ka kuma la.

An ye cikan guɛlin de bila kataka ni wale kɛ bakan man kungo kɔnon fin ani yiri taw ko , uka ni waleyaw tibɛ Ameriki jamana man

XS
SM
MD
LG