Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka Laseliw U.S. SENDING URGENT HELP TO HAITI


APTOPIX Haiti Earthquake
APTOPIX Haiti Earthquake

Duku kolo yɛrɛ yɛrɛ len Haiti jamana la Janviye san 2010, a ye mɔkɔw 150000 de bonin u nin la, o kɔfɛ, Ameriki jamana ye dɛmɛ jaabi teliman dɔ bila sekan, a ye ŋinili kulu bila sekan kɛnɛya tikila mɔkɔw ani aye balo, ji, kɛnɛya, saniya ani wakati kunkunru chi yɔrɔ minɛ caman de bila kataka ye.

Uti kalo tilen 14, 2021, dugu kolo yɛrɛ yɛrɛ dɔwɛrɛ kɛra Haiti marala, mun fana ye mɔkɔw caman faka ani ka u jogui, ani ka cennin ba, Ameriki jamana wilila tukuni ka dɛmen do Haiti jamanadenw man.

" Haiti jamanadenw ka nin wakati guɛlin kononla, ne dusu kami kamilen bɛ dugu kolo yɛrɛ yɛrɛ mun kɛra Haiti , Saint Louis worodugu yanfala ni sɔgɔmada la. An bɛ dubabu kɛ munu tora nin kasara la ani munu ka sow walima u ka ca kɛ yɔrɔ cennan. Ne ye jaabi teliman yamariya Ameriki jamana tɔkɔla, an ye USAID ŋɛmɔkɔ, Samantha Power, sugandi ka kɛ Ameriki jamana ka ciden ŋɛmɔkɔ ye, mun bina ni bara kɔlɔchi" Ameriki jamana ŋɛmɔkɔ Joe Biden ka kumala.

" USAID sira fɛ, an bɛ fanga farala ŋonkon kan yasa ka jateminɛ kɛ cennin mun kɛra, ani ka dɛmɛ do munu joguira ani yɔrɔ mun kakan ka jɔw. Ameriki jamana bɛ to Haiti jamanadenw masuru teri ya kononla, wa an bɛ nan toye, nin kasara kɔfɛ"

Haiti jamana bɛ djin yɛrɛ ka kasara bolokan, inafo fiŋŋen juguman baw walima dugu kolo yɛrɛ yɛrɛw. Ni ye nin waleya jateminɛ, USAID ye dɛmɛ dili daminɛ dunia Ka jɛkulu adama denw ka munumunuli man, ani dunia ka jɛkulu baw balo kow man yasa ka i laben ka dɛmɛn teliman lado, ani ka balo lase kasara kɛra yɔrɔw munuw la, ani ka Haiti fanga barakɛlaw la kɔkɔ, ani ka u mako ŋen minen lasew u man.

O kɔrɔw kow nin kasara ye Haiti sɔrɔw, nin kisili minɛw bila yɔrɔ munu tɔŋŋan ka bolokan.

Nin waleya nafa yera dugu kolo kɔfɛ, USAID teriw sera ka nin kisili minɛw kila.

Kafara o kan, USAID ye kasara dɛmɛ doli jaabi bila sekan, kilen kelen, dugu kolo yɛrɛ yɛrɛ kɔfɛ.

Uti kalo 16, Haiti jamana ka laŋini la, USAID ye dugu kononla ŋinili ani dɛmɛ ŋinili kulu, bɛ dugumala ŋinili ani dɛmɛ dow ni larawili bara man nin Haiti jamanadenw yɛrɛ ka dɛmɛ.

USAID bɛ ka dɛmɛ sɔrɔ Ameriki jamana ka finitiguiw ka kɛlɛ bolo munu bɛ jamana da'a karanga lakana ani ka DART mɔkɔw ta'a kata, ani ka Haiti jamanadenw munu joguira ta'a kataka Port au Prince furakeli la.

XS
SM
MD
LG