Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka Laseli U.S. and NATO Allies Press Russia for Diplomatic Solution


FILE - The Russian Federation and the Republic of Belarus hold joint strategic exercises at the Mulino training ground in the Nizhny Novgorod region, Russia, Sept. 11, 2021, in this photo released by the Russian Defense Ministry Press Service.
FILE - The Russian Federation and the Republic of Belarus hold joint strategic exercises at the Mulino training ground in the Nizhny Novgorod region, Russia, Sept. 11, 2021, in this photo released by the Russian Defense Ministry Press Service.

Ameriki jamana ni a barakɛ teriw bika u diki kuman ŋonkonyan sira kan Russie jamana kan yasa ka dɔ bɔ baka la wakati munan Russie jamana finitigiw lakaw kafo len dow Ukraine jamana dancɛ la. Ameriki jamana ni Russie jamana ye ŋonkon kuman ŋonkonyan balalen dɔw kɛ basigui nin kuman ŋonkonyan fɛrɛw hugumu kononla, OTAN ton denw ni Russie la kaw kumana ni sefin, ani Ameriki jamana ni Farajɛ jamanaw ka bolodi ŋonkonman bin ani lakana tonba ye ŋonkon kuman ŋonkonyan. Dɔkɔw kun kononla, Ameriki jamana ni OTAN jɛ ŋonkon, ku ka sinsinli kɛ kuma ŋonkonyan kan ani u wele wele da kɛ Russie jamana ye ko aka segui a kɔw.

Ameriki jamana ka duguma dankan kɛnɛman ciden, Wendy Sherman, ni ale tun bɛ Ameriki tɔkɔla kɛnɛyi kan ko " a ka ca ni Russie jamana ka finitiguiw lakaw mɔkɔw 100000 munu daka lebɛ Ukraine jamana dancɛ la". Gan "Mosku ko Ukraine de bɛ kɛlɛ ŋinila ani u bɛ dala ŋini waleyaw la, ko Russie tɛ". Hakili jiguila, Russie jamana donan Ukraine jamana kononla san 2014, ani a bɛ Ukraine ka Krimee n'gun bolo kan alibi.

Benkan Sɛben fura fila laben tolan kan, desemburu kalo caman cɛ la, Russie jamana ka kɛnɛman kow ŋanabɔ baga dankan fɛ, Sergei Ryabtov ko " an sinsinra a kan, ko lakana fɛrɛw dɔw tiseka ka bin ni a tɛ Ameriki jamana hakili la nan, Sherman ka kuman la.

" Ni Russie jamana sonan kuman man, ani ka son taka ŋin fɛ man yasa ka balahu lasa, an biseka ka taka ŋinfɛ" a ka kuma la. "Gan ni Russie jamana bɔra kuman sira kan, o bɛ a yira o sɛbɛ kun tɛ kuman ŋonkon nan man"

" an ye a yira ni Russie donan Ukraine jamana kɔnon, a kɔlɔlɔw bi juguya ka tɛmɛ san 2014 kan" duguman ciden Sherman ka kuman la.

" O kɔw" a ka kuman la, " biseka kɛ nafolo ŋanguili, mun biseka boli u ka nafolo cakɛ da kan, labɔli bayɛlɛmali kɛ yɔrɔw, OTAN kɛlɛ bolo finitigui la kaw bilali teriw jamanaw kan, ani ka lakana dɛmɛli jija ka ɲinsi Ukraine jamana man"

Duguman ciden Sherman ko "Russie jamana kakan ka sugandili guinlin kɛ"

XS
SM
MD
LG