Accessibility links

Breaking News

Sou Bit Fanm Kanpe a, se sou Bit sa a Demokrasi KanpeKounyea, yon editoryal ki prezante pozisyon Gouvènman Etazini an:
Demokrasi yo gen fòs lè yo gen patisipasyon tout sitwayen, espesyalman fanm ak tifi san wete youn nan yo. Sepousa Prezidan Joe Biden pran kòm priyorite administrasyon li a efò pou fè vanse dwa sivik fanm ak tifi, ak patisipasyon yo nan politik.

Sekretè Deta Antony Blinken, pandan li t ap pale nan aktivite ki te rele Sou Bit Fanm Kanpe a, se sou Bit sa a Demokrasi Kanpe, nan jou anvan 2èm Somè pou Demokrasi a, li te di, “Nou tout konnen… gen menas ak atak sou dwa fanm anpil kote nan mond la:”

“Gouvènman ki ap fè represyon ap pase lwa ki vize pou mete restriksyon sou libète fondamantal fanm, pami yo dwa pou yo pale e fè rasanbleman. Aktè ekstremis yo ap vize sitou fanm ak tifi, espesyalman sa yo ki gen idantite ke sosyete yo plis mete sou kote depi lontan nan listwa, tankou moun LGBTQ+ yo, fanm ki nan kèk kominote rasyal, etnik, ak relijye.

“Men se pa sèl otokrasi yo [kidonk gouvènman kote se yon sèl moun ki fè lalwa], ki anpeche fanm ekzèse tout dwa, menm jan ak tout lòt moun,” se Sekretè Deta Blinken ki pale konsa:
« Twòp, twòp kote nan mond la, fanm ak tifi pako gen menm opòtinite ak tout moun nan etid ak travay. Fanm jounalis, sila yo ki ap plede pou yon koz, politisyen elatriye, yo sibi sou entènèt nwizans ak abi ki pèsiste. Fanm ki viktim vyolans, anpil fwa lajistis pa ouvè pòt pou yo. Fanm sibi diskriminasyon ki anpil fwa mete yo nan pozisyon kote balans jistis la deja pa anfavè yo. »

Fas ak fòs sa yo, fanm ak tifi pran tèt mouvman pou defann pwòp dwa yo ak dwa tout moun ak demokrasi tout kote nan mond la. E yo ap demontre jan li enpòtan pou gen fanm ak tifi bò tab kote moun ap pran desizyon.

Nan Afganistan – fas ak efò san pran souf pou efase yo nan lavi chak jou a – fanm ap pwoteste pou fè respekte dwa yo kòm moun. Yo kontinye ap batay pou peyi yo a gen yon pi bèl avni.

Nan Iran, fanm vanyan ap fè mach nan lari, anba gwo menas ki sou tèt yo, pou mande « lavi ak libète pou fanm. »

Etazini kanpe solidè ak fanm sa yo e ak tout moun ki ap travay pou fanm ak tifi jwenn patisipasyon total, lib e libè, ak egalite, tout kote moun ap pran desizyon nan mond la. « Gras ak diplomasi nou, » se Sekretè Deta Blinken ki ap pale, « nou pran angajman pou nou sipòte yo e fè vanse egalite ant fanm ak gason toupatou nan mond la. »

Lè nou reyisi, li di, nou fè non sèlman sa ki dwat, men sa ki entelijan ak nesesè pou rann peyi yo pi pwospè, pou yo gen plis sekirite, e pou gen plis opòtinite pou tout moun.

Sete yon editoryal ki prezante pozisyon Gouvènman Etazini an.

XS
SM
MD
LG