Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka laseliw WRONGFUL DETENTION OF AMERICANS IN IRAN


MƆKƆW MUNU NIN FASODENYA SƐBEN FURA FILA BƐ U BOLO, MINƐ KA KƐ POLITIKI TƐRƐMƐ FIN YE.

AMERIKI JAMANA DENW CAMAN ANI JAMANA WƐRƐ FASO DENW YE DE JAGUYA MINƐLEN BƐ SARIA ŊENJUGU KAN IRAN JAMANA LA.

A MƆKƆW DƆW YE, UNICEF BARA KƐLA KƆRƆ DƆ YE, BAQUER NAMAZI. IRAN JAMANA FANGA YE AMERIKI NI IRAN JAMANA FASO DENW SƐBEN FILA BƐ A BOLO, BILA KA BƆ KASO LA NI SAN BISEKI NI NANNIN DO SALO, KADA AKA BANAN KƆSƆW, GAN U MASON A KA JAMANA BILA.

BAQUER NAMAZI MINƐLA, SISAN YE A SAN DURU YE, A TAKA LEN KO ABITAKA BƆ A DENW YE, SIAMAK, NI KƐYƐRƐ . BARA KƐLA DƆ, MUN MINƐLA SARIA KƆKAN KA BILA KASOLA SAN 2015.

U FILA BƐ, FA'A NIN DEN KIRILA GALOKAN KO U BIKA JUGU DƐMƐ.

BAQUER NAMAZI KA MINƐLI SAN YƐLƐMALA, JAMANA ŊENMAN KA CIDEN MƆKƆW MINƐLEN KA YƐRƐ SƆRƆLI KOLA, ROGER CARSTENS KO TWEETER KAN " BI YE DUSUMAN KASI DO YE, A YE NAMAZI KA DEMBAYA KANA BILA YASA ANI AKA DEMBAYA KA ŊONKON YE. NI YE A SAN DURU YE, IRAN JAMANA KƐLEN KA BAQUER NAMAZI ANI A DEN SIAMAK MINƐ GALO KAN KA BILA KASO LA. IRAN KAKAN KA SON UNI KA U KANNA'A BILA".

JA'A BARANI ŊINIGALI DO SEFEN, AMERIKI JAMANA KA LAKANA SINSIN KULO KƆRƆ KUMAN BILASIRALI KƐBAGA, JAKE SULLIVAN KO NI AMERIKI JAMANA DENW MINƐLI IRAN YƐ " DANKARI WALEW DAFALEN YE".A KO BIDEN NI HARRIS KA FANGA YE KUMAN DAMINƐ NI IRAN KAW YE NI KOKAN ANI U BIKA CIKAN GUƐLƐ LASELA U MAN " AN TƐNAN SON JƆ SE JAN WƐRƐ MAN WAKATI MUNAN AMERIKI JAMANA DENW MINƐLEN BƐ A BOLO SARIA SƆSƆ SIRA KAN".

LASELI KƐLA SULLIVAN KO " AMERIKI JAMANA DENW NUNU KA SEKILI SO, YE NI YE NI FANGA NIN'N KAN KO FƆLƆW YE ".

IRAN JAMANA DONRON TƐ YƆRƆ YE, NIN AMERIKI JAMANA DENW MINƐLEN KA U KƐ TƐRƐMƐLI KƐ FINYE POLITIKI SIRA KAN, AMERIKI JAMANA DEN DONRON TƐ.

A BƐ JAMANA 58 BƆ, AMERIKI SEBEN A LA, ANI CANADA MUNU YE LASELI KƐ KA NI WALEYA KON JAMANAW NI JAMANAW KA BARA KƐ ŊONKONAN SIRA KAN.

AMERIKI JAMANA KA KƐNƐMA KOW ŊANANBƆ BAGAW KANTIGUI, ANTONY BLINKEN YE HAKILI JIKI KƐ KO JAGUYA MINƐLI

KON'NEBƐ DUNIA ADAMADEYA JO SARIA BƐ FE." GAN JAMANAW DOW BA A KƐ ALIBI, O LA, AN KAKAN KA WILI KA AN JƆ KA KƐLƐ". " NI YE A WAKATI YE KA CIKAN GUƐLƐ LASE FANGA KELEN KELEN FIN O FIN BƐ NI A BƐ JAMANA FASO DENW JAGUYA MINƐ YASA KA U KƐ TƐRƐMƐLI KƐ FINW YE: NI WALEYA TINNAN DAKA TUKUNI DUNUYA KURU KARA FƐ"

XS
SM
MD
LG