Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka Laseliw EDITORIAL: Issues Between The U.S. and Russia


EDITORIAL: Issues Between The U.S. and Russia

Ameriki jamana ŋɛmɔkɔ, Joe Biden, ko a ni, Russie jamana ŋɛmɔkɔ, Vladimir Putin, ka ŋonkon ye sefen, u kumana, ko caman kan yasa ka " jɛ ŋonkonya da'la n'keŋŋen ani jɛ len bila sekan" Russie ani Ameriki jamanaw fila cɛ.

Basikili fɛrɛma, ni marama fin jugu lakɔlɔsi , tun bala. U nin kunanfonin dila ka baro sigui sefen, President Biden nisoja len ye Russia jamana danse a ka hakili la, ka basikili kuma ŋonkonan daminɛ anin Ameriki jamana ye. O mɔkɔw fila kuma falen falen sefen, Ameriki jamana ani Russie jamanaw ye la ŋini, ka fɛrɛ bila sekan yasa kaseka adama den chi la tununin marama fin guilanin lakɔlɔsi ani ka u ladɔkɔya.

U ka baro hakilila wɛrɛ tun ye, bɔlɔlɔ lakanali, nin Russie jamana ka guindo kafoli cakɛ da soba ye dankari Ameriki jamana ka kuran sɔrɔ sira fiŋ'ŋen la. Ameriki jamana ŋenmɔkɔ ko: " an benan’a’ kan ka doninw bagaw sugandi an ka jamana fila bɛla, yasa ka sɛke sɛkɛ li kɛ bɔlɔlɔw dankari kola , ani ka tuku a walew kelen dow kɔ nin jamana dola kelen la"

U kumana fana , Ameriki ani Russie ka son, balo latɛmɛli man kataka di Syrie jamana denw millions bayirika man, munu bɛ guɛlɛya konon, inafo Ameriki nin Russie jamana ye a kɛ yasa ka jatikɛ walew bali aka fanga sɔrɔ Afganistan . Baro bolila fana, koka jijali kɛ, Iran jamana kana seka i bolida fiyehu adama la chi la tununi maraman fin jugu kan.

Ameriki jamana ŋɛmɔkɔ, Joe Biden ye kuma guinlin lawili ni Russie jamana ŋɛmɔkɔ ye, Vladimir Putin nin " Ameriki jamana ka yikiyiki baliya ye Ukraine jamana ka dugukolo fɛrɛkɛnɛ lakodonlila ani uka kanabilali kola"

A ko President Putin man, ko " adama hakɛ lafasali kuma tɛnan kɔtikɛ... Ko , o ye, anw yɛrɛ kɛ coko ye", Biden kote.

Joe Biden da sera fanga sinanma ton mun bɛ bolo la, Aleksey Navalny, a ko kunafonin dilaw man, ko alaye fɔ Russie jamana ŋɛmɔkɔ ye, Putin , ko ni Navalny sara kasola " ko a kɔlɔlɔ bina cɛ juguya Russie jamana man". Aye Kremlin ka siguiŋon tɔrɔ waleya talen ka sin Ameriki jamana ka kunanfonin di cakɛ da man, Radio Free Europe/Radio Liberty, ani aye Putin hakili jigui, "kunanfonin labilalen ani da’a sako fɔ nafa la"

Ameriki jamana ŋɛmɔkɔ, Joe Biden ko baro kuntagala jan kuma cokoya "ŋennan". A ko aye a nan kun kɛ: jamana fila ka nafa bɛ yɔrɔ munan ka ‘ o don ani ka lafasa ani duniya ka o nafa sɔrɔ, ani ka yira ko Ameriki jamana bɛ tasarali kɛ ni dankarilila aka nafaw la, ani ka an ka jamana dambew mankara.

Joe Biden ko " Ko bara tɔ ba’a, bɛ kɔfɛ". Gan sisan, " an ye takabolo jɛlen bila sekan Russie ani Ameriki jamanaw ka jɛ ŋonkon ŋanlan"

XS
SM
MD
LG